Uppsala kommun

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största med över 220 000 invånare. Uppsala kommunfullmäktige har det samlade politiska ansvaret och styr alla kommunens nämnder och bolag. Uppdragsnämnder har helhetsansvar för ett visst område. De ska utifrån medborgarnas intressen formulera och ge uppdrag till producenter av kommunala tjänster.

Socialförvaltningens enheter erbjuder olika former av stöd vid missbruk och beroende. Ungdomar 12-20 år och deras föräldrar som har frågor om alkohol eller narkotika kan vända sig till socialtjänstens team vid ungdomscentrum för rådgivning och stöd. En anmälan görs till ungdomsenheten i hemdistriktet. Kommunens unga erbjuds även drogtester och individuellt anpassade haschavvänjningsprogram.

Socialförvaltningens vuxenenheter erbjuder stöd till invånare som är 21 år och äldre vid missbruk och beroende. Anmälan och rådgivning sker hos mottagningsenheten. Mottagningsgruppen tar emot, utreder, bedömer och överför brukaren till rätt enhet för lämplig hjälp. Inom Uppsala kommuns organisation finns bland annat Alkoholgruppen och Narkotikagruppen.

Kontakt

Hemsida  www.uppsala.se
Kontaktperson  Kaisa Björnström, Förvaltningsdirektör
Telefon  018–727 23 20
Postadress
Uppsala kommun
753 75 Uppsala