Café U-FOLD: Kommunala stödinsatser i framkant

Onsdag 23 maj öppnar vi Café U-FOLD. Här, i Universitetshusets sal IV och Café Almas lokaler, möts vi för att diskutera och väcka nya tankar i aktuella ämnen som rör läkemedels- och drogberoende.

Lokal: Universitetshuset sal IV och Café Alma, Uppsala (karta)
Tid: Onsdag 23 maj, kl. 18.30-20.30

Denna vårkväll fokuserar vi på Kommunala insatser i framkant. Vi gästas av Gunilla Berghager, verksamhetschef för Botkyrka kommuns vuxenenhet och boenhet,  samt Eva Köpman, chef för råd och stöd i Uppsala kommun. Tillsammans ger de en aktuell belysning av insatser för personer med missbruksproblematik och deras anhöriga.

Mer information:
Fred Nyberg
Koordinator, U-FOLD
E-post: fred.nyberg@farmbio.uu.se
Telefon: 018-471 4166, 0708-174 166

Kommunala stödinsatser i framkant

Botkyrka kommuns vuxenenhet bedriver aktivt stödarbete gentemot personer med missbruk- eller beroendeproblematik samt deras anhöriga. Arbetet bygger på evidensbaserade program med ett varierat utbud av psykosocial behandling och stöd. Enheten samarbetar med beroendevården för att hitta den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Kommunens boenhet tillhandahåller träningsboende i grupp eller individuellt och ger stöd i samarbete med vuxenenheten - en effektiv modell som ger tydliga resultat.

Kommunal missbruks- och beroendevård uppvisar emellertid stora regionala kvalitetsskillnader. Socialstyrelsens rapport Missbruks- och beroendevården - Iakttagelser och resultat från tillsyn 2008–2010 visar att många kommuners socialnämnder saknar tydliga mål för arbetet och att det i hög utsträckning saknas uppdrag från landstingen till de vårdgivare som tar emot missbrukare.

Enligt rapporten saknar merparten av verksamheterna inom hälso- och sjukvården tydliga uppdrag från vårdgivaren för missbruks- och beroendevården. Få vårdgivare efterfrågade resultat av insatserna och många hälso- och sjukvårdsverksamheter saknar även strukturerat kvalitetsarbete. Rapporten lyfter också behovet av kvalitetsarbete i fråga om dokumentation. Hur vi skapar högkvalitativ kommunal missbruks- och beroendevård är i fokus för Café U-FOLD 23 maj.

Kvällens föreläsare:
Gunilla Berghager
är verksamhetschef för vuxenenheten och boenheten i socialförvaltningen i Botkyrka kommun
Eva Köpman är samordnande chef för råd och stöd i Uppsala kommun

Mer läsning:
Besök Botkyrka kommun på webben
Missbruks- och beroendevården - Iakttagelser och resultat från tillsyn 2008–2010