Almedalen 2022: Samsjuklighetens plats i regeringens nya ANDT-strategi

Måndag 4 juli sätter U-FOLD fokus på bemötande och behandling av beroende i samband med psykisk ohälsa. Med avstamp i Samsjuklighetsutredningen och dess åtgärdsförslag för tydligare ansvarsfördelning och personcentrerad vård välkomnar vi till samtal om en central utmaning i det nationella ANDT-arbetet.

Samsjuklighetens plats i regeringens nya ANDT-strategi

Plats  D-huset, Cramérgatan 3, Visby
Tid  Måndag 4 juli 2022, kl. 09.00–10.00
Mer information  U-FOLD i Almedalen 2022

MEDVERKANDE

Lotta Borg Skoglund, Överläkare, Akademiska sjukhuset
Hanna Ljungvall, Docent, Uppsala universitet
Fred Nyberg, Professor e.m, Uppsala universitet
Anders Printz, Kanslichef, Vårdförbundet
Karin Rågsjö, Socialutskottet (V), Riksdagen
Pia Steensland, Socialutskottet (KD), Riksdagen
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKR

Moderator: Mathias Hallberg, Professor, Ordförande, U-FOLD

(Med reservation för ändringar)

SAMSJUKLIGHETENS PLATS I REGERINGENS NYA ANDT-STRATEGI

Sambanden mellan psykisk ohälsa och beroendeproblematik är väl dokumenterade. En rapport framlagd vid Socialstyrelsen visar att en majoritet av de 51 835 personer som år 2017 vårdades för intag av beroendeframkallande substanser även erhöll vård för psykiatrisk diagnos inom närliggande tid. Omvänt är beroendeproblematik även vanligare bland personer med psykisk ohälsa än i befolkningen i övrigt.

Juni 2020 tillsatte regeringen en Samsjuklighetsutredning i syfte att föreslå samordnad vård, behandling och stöd för personer med både beroendeproblematik och psykiatrisk diagnos. Bakgrunden var den otydliga ansvarsfördelning mellan kommun och Region som enligt kritiker sätter organisation framför individ.

I november 2021 överlämnade Anders Printz, särskild utredare, förslag till reformer som med fokus på ökad samordning, behovsanpassning och personcentrering ska ge bättre vård till en grupp med svag ställning och stor utsatthet. Till förslagens tio bärande delar hör att Regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling, kommunernas socialtjänst för uppsökande och förebyggande insatser samt stöd till anhöriga, barn och unga, liksom att samordnad vård- och stödverksamhet ska erbjudas dem med störst behov.

Vid seminariet Samsjuklighetens plats i regeringens nya ANDT-strategi möter vi Anders Printz som tillsammans med experter och beslutsfattare belyser möjliga modeller för framgångsrik behandling av opioidberoende i samband med psykisk ohälsa och dess plats i det nationella ANDT-arbetet.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande U-FOLD
Professor, Uppsala universitet
E-post  Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-31