Kurs i embryotoxikologi

Uppsala universitet erbjuder två kurser i embryotoxikologi. Dessa ges parallellt som kvällskurs på halvtid. Embryotoxikologi B är en fristående kurs. Embrytoxikologi C är en valbar kurs på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet samt masterprogrammen i läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning.

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna förutsäga skadlig inverkan såväl på embryots och fostrets utveckling som på individens utveckling och funktion senare i livet efter prenatal exponering för läkemedel och andra potentiellt fosterskadande ämnen som t.ex. alkohol och andra rekreationsdroger. Den studerande skall utifrån en översiktlig kunskap om den morfologiska utvecklingen av embryot och kunskap om faktorer som påverkar transport av nutrienter och främmande ämnen över moderkakan och bröstmjölk samt om fostrets förmåga till biotransformation, också kunna analysera läkemedels och andra ämnens potentiellt fosterskadande effekter.

Innehåll

B-kurs (fristående) och C-kurs (programkurs på avancerad nivå): Efter en genomgång av embryots tidiga utveckling och den senare organogenesen behandlar kursen olika orsaker till fostermissbildningar. Speciell uppmärksamhet ägnas läkemedel, men även organiska miljögifter, alkohol och andra beroendeframkallande ämnen behandlas. Under kursen behandlas även bristtillstånd och genetiska orsaker bakom embryotoxicitet. Vad gäller effekter på den postnatala utvecklingen ägnas särskild uppmärksamhet åt nervsystemets funktion. Tekniker för djurexperimentell testning av kroppsfrämmande ämnen och principer för riskbedömning behandlas.

C-kurs (valbar kurs på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och mastersprogrammen i läkemedelsutveckling respektive läkemedelsanvändning): Fördjupningsarbete som syftar till att den studerande skall bearbeta, sammanställa samt kritiskt granska litteratur kring ett forskningsproblem. Arbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt mot slutet av kursen.

Läs mer: