Maria Adenhav Lantz: Stora framgångar kräver många perspektiv

2022-03-15

Vi ser idag hur vårt regionala samarbete kring Missbruk och Beroende, där U-FOLD är en bidragande kraft, ökar kunskapen om beroende, medvetenheten om beroendets komplexitet och konsekvenser samt möjligheterna till samverkan, nätverk och tvärprofessionellt utbyte, skriver Maria Adenhav Lantz, FoU-samordnare missbruk och beroende vid Region Uppsala.

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) arbetar på uppdrag av länets kommuner och Region Uppsala med att främja samverkan, samordna länsgemensamma frågor och ge stöd för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Vi arbetar för en kunskapsbaserad, jämlik och jämställd praktik genom att:

  • Erbjuda kunskapsstöd
  • Omvärldsbevaka och stödja implementering av forskning och utveckling
  • Arbeta med kunskapsspridning och vara en arena för kunskapsutbyte
  • Verka för en ökad samverkan mellan forskning, praktisk verksamhet och utbildning genom samarbete med externa parter som universitet och högskolor.
Maria Adenhav Lantz, Region Uppsala
Maria Adenhav Lantz, Region Uppsala

Arbetet bedrivs inom verksamhetsområdena Barn och unga, Funktionshinder, Kvinnofrid, Missbruk och beroende samt Äldre. Inom området Missbruk och Beroende har FoU-S länge samarbetat med Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-FOLD. Med åren har detta samarbete resulterat i flertalet konferenser, utbildningar, seminarier och hearings, bland annat med fokus på dopning, unga och äldre.

Basutbildning

Ett större samarbete är den tvärprofessionella basutbildningen i riskbruk, missbruk och beroende som genomfördes digitalt under våren 2021. U-FOLD var med som arrangör och bidrog också till programmets innehåll. Medarrangörer var även Länsstyrelsen och CESAR vid Uppsala universitet. Utbildningen utgick från några huvudområden, såsom alkohol- och narkotikasituationen i Sverige, beroendeutveckling, samsjuklighet och samverkan. Deltagarna kom från olika yrkesgrupper i länets kommuner och Region Uppsala. Nu pågår febrilt gemensamt arbete med att planera för ytterligare en omgång av basutbildningen till hösten 2022.

Fördjupningsseminarier

I utvärderingen av basutbildningen framkom önskemål och behov av ytterligare kunskap, vilket ledde till ett fortsatt och utökat samarbete med U-FOLD under 2021-2022 i form av seminarier på olika teman. Seminarierna ger fördjupad och breddad kunskap genom att både belysa forskning och lokala exempel från länets verksamheter eller projekt. Teman som tagits upp är tidig upptäckt, stöd och samverkan och samsjuklighet. Under våren planerar vi även ett fördjupningsseminarium om trauma och beroende.

Effekter av FoU-S och U-FOLDs samarbete

Att kortfattat beskriva och värdera nyttan av kunskap, erfarenhetsutbyte och samarbete till följd av mångårig samverkan är svårt. I slutänden handlar det om de personer som nu eller i framtiden far illa på grund av sitt eller andras beroende – och att vi behöver ge professionen förutsättningar för att kunna förstå och bemöta dessa personer på bästa sätt. Något av det viktigaste som samarbetet med U-FOLD bidragit till är därför:

  • Ökad kunskap om beroende: hur det kan förklaras, förebyggas och behandlas och om dess följder och problematik.
  • Ökad medvetenhet om beroendets komplexitet och konsekvenser och vikten av helhetssyn och helhetsgrepp.
  • Ökade möjligheter till samverkan och nätverk och tvärprofessionellt utbyte för och mellan deltagare.

Fortsatt viktig länk mellan forskning och praktik
Det är otroligt värdefullt att ha haft möjligheten till ett så gott och nära samarbete med U-FOLD under dessa år och vi hoppas på många år till. Värdet ligger framför allt i att låta forskningen möta praktiken och tvärtom. För att nå framgång när vi tar oss an missbrukets utmaningar behöver vi ha med oss så många perspektiv som möjligt!

Maria Adenhav Lantz
FoU-samordnare missbruk och beroende
Region Uppsala

MER INFORMATION

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05