Missbruksutredare vill se ökad satsning på forskning

2011-12-16

U-FOLD motsvarar mycket av det vi efterlyser i Missbruksutredningen, konstaterade Gerhard Larsson vid torsdagens Uppsalabesök.

I den högaktuella Missbruksutredningen har Gerhard Larsson på regeringens uppdrag utfört en omfattande utredning av svensk missbruks- och beroendevård. Utredningen, som omfattar samtliga missbruk inom ANDT-området, kommer att få stor betydelse för alla forskare, behandlare och aktörer som arbetar med hantering av drogmissbruk. Torsdagen 15 december besökte Gerhard Larsson Uppsala och U-FOLD för att presentera sin utredning och rekommendationerna till utveckling av Sveriges hantering av drogmissbruk.
– Utredningsuppdraget omfattar bland annat att skapa vägar till en kunskapsbaserad vård utifrån individens behov, liksom att tydliggöra och ge förslag till utveckling av ansvarsfördelning mellan kommun och landsting. Det är därför självklart intressant att se hur U-FOLD motsvarar mycket av det slutbetänkandet efterlyser, konstaterade Gerhard Larsson redan tidigt i sitt anförande.

Färska undersökningar visar att närmare 500 000 svenskar befinner sig i missbruk eller beroende. Av dessa är 330 000 alkoholberoende och 65 000 läkemedelsberoende utan medicinska skäl, däremot är endast var femte känd av myndigheterna. Statistiken pekar på 2 500 relaterade dödsfall per år, att fyra av fem våldsbrott begås under påverkan, samt att samhällets kostnader för detta är nio gånger högre än det belopp kommuner och landsting lägger på vård och behandling.
– En stor utmaning ligger i vår svenska modell med delat ansvar och flytande gränser. Den skapar brister i vårdens tillgänglighet, samordning och effektivitet, vilket i slutändan drabbar både individ och samhälle. I 24 av 27 EU-länder har sjukvården redan samlat ansvar för behandling och vård av missbruk. Det är dags att även vi i Sverige ser till att skapa en tydlig ansvarsbild, menade Gerhard Larsson.

Missbruksutredningen belyser åtta behov i utvecklingen av svensk missbruks- och beroendevård. Till dessa hör Tidigare identifikation och insatser, Tydligare ansvar, Förbättrad Läkemedelsbehandling och Stärkt ställning för vårdtagaren, men även ett upphävande av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LMV.
– Vi föreslår att LMV ska integreras i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Det ökade utrymmet för tvångsvård av missbrukare är också det förslag som väckt mest åsikter under remisstiden. Vi vet att LMV är kostsam för kommunerna, men samtidigt är det ett verktyg som bland annat Sveriges Kommuner och Landsting ställt sig tveksamma till att avskaffa.

Ytterligare en central punkt i Missbruksutredningen är Stärkt kvalitet, kunskap och kompetens. Bland annat föreslås auktorisation av behandlingshem, nationellt normerade yrkesutbildningar, och – av stort intresse för akademin – en väl tilltagen satsning på forskning. I konkreta termer diskuteras ett nationellt institut med tvärvetenskaplig kompetens, två nationella forskarskolor samt två nationella kompetenscentra för särskilda bristområden.
– Utredningens rekommendationer förutsätter naturligtvis investeringar, men vi presenterar även olika förslag till finansiering. Dessutom är vi av den bestämda uppfattningen att varje satsad krona på vård, behandling, utbildning och forskning genererar tre kronor tillbaka, avslutade Gerhard Larsson sin presentation.
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05