Café U-FOLD satte fokus på unga och tobaksbruk

2012-01-20

Torsdag 19 januari öppnades åter dörrarna till Café U-FOLD. I fokus för kvällen var unga och tobaksbruk.

Tobaksmissbruk hör till de stora hoten mot vår hälsa. Det är lätt att bli beroende, det är skadligt och utgör inte sällan inkörsporten till tyngre narkotika. Att andelen rökare och snusare bland Sveriges unga tenderar att öka utgör därför en stor utmaning för samhället. I 2011 års drogvaneundersökning uppgav 41 procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 2 att de röker och/eller snusar. Mer positivt är att närmare 90 procent av de rökande eleverna även uppger att de vill sluta sitt tobaksbruk. På Café U-FOLD 19 januari diskuterades flera olika vägar att hjälpa dessa ungdomar längs vägen.
– Arbetet för minskat nikotinbruk följer flera parallella spår: Vuxna förebilder, bättre tobakspolitik, striktare regler för marknadsföring, neutrala förpackningar. Bäst resultat uppnår vi antagligen med en fungerande mix av olika insatser, menade Margareta Pantzar, psykolog vid Landstinget i Uppsala län.

En metod som redan gett resultat i flera andra länder är att göra tobaken mindre exponerad och mer svårtillgänglig i handeln. Enligt Elin Ramfalk, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, har dessvärre ”Sverige och våra politiker tappat fart i kampen mot tobaksdöden”.
– Tyvärr har vi en förhållandevis tandlös lagstiftning. Det finns visserligen tydliga regler för marknadsföring och försäljning av tobak, men bryter någon mot dem kan vi sällan göra mer än att diskutera med affärsinnehavaren, vilket knappast är tillräckligt incitament till förändring för den som valt att inte följa föreskrifterna, konstaterade Henrik Larsson, alkoholhandläggare vid Uppsala kommuns tillståndsenhet.

Det säkraste sättet att inte fastna i tobaksmissbruk torde alltjämnt vara att aldrig börja. Stiftelsen A Non Smoking Generation bedriver ett uppsökande arbete i klassrummen, en metod som enligt egna uppgifter nästan halverar andelen unga som gör tobaksdebut. Frågan är hur stort ansvar skolan tar, och hur intresserade lärare och skolledare är av att axla det?
– En färsk enkätundersökning, utförd på uppdrag av Lärare mot tobak, tyder på en utbredd vilja bland skolans personal att bidra till minskad tobaksanvändning bland eleverna. Motiven är flera, hälsoaspekten och skolmiljön givetvis, men man upplever även negativ inverkan på elevernas prestation, bland annat sett till skolk och sena ankomster. Utmaningen består i att ta vara på detta engagemang och omvandla det i handling, sade Ingrid Talu, ordförande i yrkesföreningen Lärare mot tobak.
Under kvällen förklarade även Anne-Lie Svensson, lektor vid Uppsala universitets institution för farmaceutisk biovetenskap, de mekanismer i kroppen som bidrar till nikotinets beroendeframkallande effekt.

Nästa Café U-FOLD äger rum torsdag 3 maj, kl 18.30 i universitetshusets sal IV. Då fokuserar vi på Cannabisvännernas 8 bästa argument - och svaren på dem. Varmt välkomna!

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05