Krönika: U-FOLD – en vision ur ett preventivt perspektiv

2012-03-06

Vad skulle U-FOLD kunna bli i framtiden för det preventiva arbetet, undrar Anna Haid, ANDT-samordnare.

Grundtanken med U-FOLD är: ”En ny och unik satsning mot missbrukets utmaningar. I detta Uppsalabaserade forum för forskning och praktik om läkemedels- och drogberoende samlade vi representanter från Uppsala universitet, Länsstyrelsen, Landstinget, kommunerna, polismyndigheten, Regionförbundet, Upplands idrottsförbund/Sisu, Svenska kyrkan och flera andra organisationer med olika anknytningar till drogmissbruk och beroende. Här bidrar alla med sina unika kompetenser och erfarenheter. Tanken är att föra forskare och praktiker ett steg närmare varandra.”

Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk! Länsstyrelserna i Sverige har ett regeringsuppdrag att bidra till samordning av länens arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT), vara ett stöd i att utveckla arbetet samt att vara en länk mellan lokal, regional och nationell nivå. Vårt arbete ska utgå från Sveriges nationella strategi för ANDT där det övergripande målet är: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Länsstyrelsens uppdrag utgår från den preventiva aspekten men vi ser behov av att stärka arbetet med hela kedjan – från att arbeta med breda insatser för att stärka befolkningens hälsa till att kunna erbjuda bra vård och behandling. U-FOLD har nu tagit ett beslut att tydliggöra den preventiva delen. Detta i allt från innehåll för kompetensutveckling, U-FOLD nätverk till information på hemsidan. Om hela kedjan ska hålla och vårt arbete ska bli starkt och hållbart så behöver vi stärka alla delar. Är det någon länk som är skör finns risken att både barn, unga och vuxna faller igenom och att individ och samhälle får betala ett högt pris. Under 2012 erbjuder Länsstyrelsen och Regionförbundet alla länets kommuner en lokal dialog. Detta för att tillsammans lyfta fram vad vi behöver samverka kring för att göra kedjan starkare. Vi inleder under våren med besök i fyra kommuner Enköping, Heby, Håbo och Älvkarleby. Dialogerna kommer att utgå från lokala behov av prioriteringar eftersom det är på lokal nivå grunden i allt arbete görs.

På lokal nivå finns vardagshjältar som vågar ta tag i problemen innan de växer! De vuxna som vågar bry sig om sin kollega och fråga om dennes alkoholdrickande eller den läkare som i samband med patientbesöket frågar om levnadsvanor istället för bara om sömnproblemen. Det är läraren som erbjuder en inspirerande lektion med ett tydligt ledarskap i en klassrumsmiljö som gör att barnen trivs i skolan och inte hamnar i utanförskap. Det är polisen som beslagtar alkohol för ungdomar en fredagkväll och stoppar de vuxna som säljer till minderåriga. Kanske är det samma polis som stannar till lite extra hos barnen med för lite kläder på sig och ställer frågan hur det är hemma. Det handlar om den bartender som på ett ansvarsfullt sätt serverar alkohol, den tobakshandlare som håller på åldersgränsen och säger nej till ungdomar som försöker köpa cigaretter. Föräldrar som är restriktiva och sätter gränser för att skydda sina barn och varken bjuder på alkohol eller köper ut. Det är mentorn eller tränaren som på skolans föräldramöten eller idrottsföreningens möten uppmuntrar föräldrarna om att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt i allt från att inte bjuda på alkohol och tobak till vilka tider ett barn ska komma hem. Forskningen visar att vi bör stärka alla dessa delar. Men gör vi det?

Vi behöver samverka mer kring hur vi använder de professionellas tid, skattebetalarnas pengar samt hur vi påverkar barnens livsöden på bästa möjliga sätt! Varför inte använda långsiktiga metoder och komponenter som har bästa möjliga effekt istället för att chansa och göra något som bara är roligt och bra för stunden? Därför anordnar vi i samverkan med flera andra aktörer nätverksmötet och utbildningar där vi lyfter fram bästa tillgängliga forskning och praktiska goda exempel. Tyvärr är det få metoder för barn och ungdomar som håller måttet i de graderingssystem vi idag använder för att mäta vad som är effektivt. Här behövs ytterligare forskning. I min vision för U-FOLD så ser jag att praktiker och forskning möts på ett tydligare sätt.

Jag har på min önskelista att U-FOLD presenterar utbudet av aktuell forskning utifrån prevention och förebyggande arbete. Att U-FOLD kan erbjuda ett forskarnätverk för handledning och stöd, studiecirklar för praktiker, en bred tvärsektoriell samverkan och en massa spännande utvecklingsprojekt så att vårt framtida arbete blir starkare.

Jag vill att vi ska kunna svara barnen Mia och Johan att vi gör allt vi kan från både forskar- och praktikervärld för att de och deras vänner ska få de bästa förutsättningarna som finns. Där är vi inte idag och vi har alla mycket att arbeta med. Uppsala Universitet och U-FOLD kan vara en mycket viktig resurs i detta arbete. Men det behöver tydliggöras och konkretiseras ytterligare!

Anna Haid
ANDT-samordnare
Länsstyrelsen i Uppsala län
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05