Ge genusperspektivet större utrymme

2012-03-09

Konferensen Genusperspektiv vid drogmissbruk och respons på läkemedel belyste tydliga behov inom forskning, kunskap och vård.

Genuskartan över alkohol- och drogbruk ritas just nu om i rask takt. I Östhammars kommun uppger 34 procent av flickorna i skolår 9 att de dricker sig berusade minst en gång i månaden, motsvarande siffra bland pojkarna är 18 procent. Alkoholkonsumtionen och relaterade skador bland kvinnor i gruppen 45-54 år ökar lavinartat. I den äldre generationen tar kvinnorna i genomsnitt en medicin mer om dagen än männen, vidare tar 19 procent av de äldre kvinnorna tio eller fler läkemedel per dag. Dessvärre är forskning och vård inte i fas med denna utveckling.
– Traditionellt har forskningen kring drogmissbruk och respons på läkemedel bedrivits på män och råtthannar. Nya rön visar emellertid att kvinnor och män svarar olika på till exempel morfin. Det innebär att forskning som tar hänsyn till genusperspektivet bidrar till ökad förståelse, och framför allt till mer effektiva behandlingar av båda könen, sade Alan Gintzler, Suny Downstate Medical Center, New York, USA.

Redan under tidigt 2000-tal konstaterade Socialstyrelsen att både mäns och kvinnors behov måste studeras utifrån ett genusperspektiv genom hela vårdkedjan. Från orsaker till missbruket, via socialtjänstens bedömningar till vilken behandling de erbjuds. Likväl saknas genusperspektivet helt i slutbetänkande av Missbruksutredningen: Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen och ansvaret. Tänkbara risker är försämrade förutsättningar vid bland annat analys av konsumtionsmönster, planering av preventiva insatser samt vid vård och behandling.
– Sett ur ett historiskt perspektiv har män stått i fokus, och kanske finns det aspekter på det här problemet som är så komplexa att man drar sig för att börja gräva i dem. Å andra sidan befinner vi oss i en situation där kvinnors alkoholbruk fått ökad kulturell acceptans, vilket innebär såväl nya förutsättningar som nya krav, menade Walter Kegö, Senior Fellow vid ISDP.

Studierna av kvinnors alkohol-, drog- och läkemedelsbruk blir dock allt fler. Vid konferensen redovisade Siv Byqvist från CAN nya resultat kring missbrukarkarriärer och omfattningen av tyngre narkotikabruk. Statistiken visar bland annat att kvinnor mer ofta gör sin drogdebut med amfetamin och snabbare kommer in i såväl regelmässigt som injektionsbaserat missbruk.
– Gemensamt för de båda studierna är att andelen kvinnor bland missbrukarna motsvarar 23 procent – även om vi kan misstänka ett större mörkertal bland kvinnor, att deras missbruk ofta är allvarligare och att de mer ofta kommer i kontakt med vården, konstaterade Siv Byqvist.
Kristina Johnell från Aging Research Center vid Karolinska Institutet, presenterade statistik kring äldres läkemedelsbruk. Denna snabbt växande grupp tar flest läkemedel, i genomsnitt fem per dag, varav flera är direkt olämpliga för gruppen. Inte heller sker tillräckliga kontroller av hur dessa mediciner i samverkan påverkar brukaren.
– Vi vet att även att 27 procent av de äldre kvinnorna och bara 18 procent av männen tar sömnmedel, varav flera rymmer missbrukpotential. Å andra sidan finns ingen forskning som visar att kvinnor sover sämre, så här finns uppenbar anledning att studera män och kvinnor separat, liksom samspelet mellan läkare och patient, sade Kristina Johnell.

Gunnar Hermansson, tidigare vid Rikskriminalens narkotikarotel, tog upp relationsrelaterat våld i samband med steroidbruk, även detta ett relativt outforskat område. Studier bekräftar att män som genomgår steroidkurer har närmare att ta till våld, en aspekt som sällan utreds av polisen vid våld inom relationer.
– Steroidkurer inkluderar ofta blandmissbruk som leder till en rad psykiska förändringar. Till dessa hör aggressivitet, svartsjuka, extremt kontrollbehov och en tendens att lösa problem med våld. Jag har hört steroidmissbrukare berätta om hur de misshandlat, våldtagit och till och med dödat sina flickvänner då de förlorat kontrollen.
Den röda tråd som återkom genom hela konferensen var att forskning och vård kring drogmissbruk och respons på läkemedel måste ge större plats åt skillnader mellan kvinnor och män. Förhoppningsvis kan den snabbt växande insikten att missbruk inte enbart är ett manligt problem ge effekt på detta.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05