Läs Regeringens ANDT-åtgärdsprogram för 2012

2012-05-14

Regeringen har nu presenterat åtgärdsprogrammet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2012.

Regeringens åtgärdsprogram för 2012 är det andra sedan den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-strategin) beslutades av regeringen 2010. ANDT-strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser under åren 2011-2015. Under strategiperioden kommer åtgärdsprogrammet att tydligare knytas till implementeringen av strategins mål- och inriktning och till de medel som regeringen avsatt för ändamålet.

Med 2012 års åtgärdsprogram vill regeringen ta ytterligare ett steg bort från ett kortsiktigt uppdrags- och projekttänkande till att i huvudsak förlänga satsningar som redan initierats och därmed skapa förutsättningar för myndigheter och organisationer att långsiktigt planera sin verksamhet.

Åtgärdsprogrammet innehåller därför en redovisning av befintliga och kommande statliga uppdrag och insatser inom de olika sakområdena för att nå målen i ANDT-strategin. Även förslag till utredningar som planeras starta under 2012 presenteras.

Läs Regeringens ANDT-åtgärdsprogram 2012

Beställ publikationen kostnadsfritt från regeringens hemsida

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05