Nya rön: Granska alkoholvanor vid psykisk ohälsa

2012-10-05

I ny avhandling visar Christina Nehlin Gordh, Uppsala universitets institution för neurovetenskap, hur personer som lider av psykiska problem är särskilt känsliga för alkohol.

I den aktuella avhandlingen Alcohol Use and Secondary Prevention in Psychiatric Care undersöker Christina Nehlin Gordh, institutionen för neurovetenskap, hur den psykiatriska vården kan bli bättre på att tidigt upptäcka och agera vid begynnande alkoholproblem.
– Mina resultat visar att psykisk ohälsa och alkoholproblem hänger ihop. Alkohol kan ha stor inverkan på den psykiska problematiken och på hur behandlingen fungerar. Patienter med psykiska problem är också generellt känsligare än andra för alkoholens inverkan. Därför är det extra viktigt att den psykiatriska vården är uppmärksam på sina patienters alkoholvanor och utvecklar insatser för de patienter som har begynnande alkoholproblem, säger Christina Nehlin Gordh.

I en studie undersökte Christina Nehlin Gordh vilka typer av alkoholfrågeinstrument som är lämpliga inom psykiatrin. Den fråga som allmänt rekommenderas och som används inom hela Akademiska sjukhuset, visade sig inte vara passande inom psykiatrin. Med denna enda fråga missade man nära hälften av alla patienter som hade tecken på alkoholproblem.
– Våra studier visar också att fortbildning lönar sig trots psykiatripersonalens ofta goda kunskap och positiva attityd till att arbeta med alkohol. Efter bara tre timmars träning i kort alkoholintervention upplevde personalen att de höjt sin kompetens att arbeta med något svårare alkoholproblem bland patienter, vissa grupper blev dessutom mer positivt inställda till att arbeta med alkoholproblem. Sådana utbildningar bör läggas upp speciellt med tanke på psykiatripersonalens behov, säger Christina Nehlin Gordh.

Så kallade korta alkoholinterventioner har främst provats inom primärvården och visat god effekt. I en studie undersöktes hur sådana samtal kan användas inom psykiatrin. Två olika former av sådana interventioner provades med 150 psykiatripatienter. Efter ett år hade 29 procent av alla patienter minskat sitt drickande. Det är dock osäkert om detta berodde på den intervention de fått.
– Många unga kvinnliga psykiatripatienter har riskabla alkoholvanor. 47 procent i åldern 18-25 år rapporterade sådana vanor. Vi intervjuade nio unga kvinnor, och studien visar att de använde alkohol både för att passa in och för att stå ut med svåruthärdliga känslor, men även som första steget i en process av självskadande beteende. Man efterfrågade hjälp från sina behandlare, framför allt med att förstå bakomliggande orsaker, säger Christina Nehlin Gordh.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05