Miljonanslag till studie om barn i missbruksmiljöer

2012-11-14

Uppsala universitet och Regionförbundet beviljas tre miljoner kronor för en studie av barn som växer upp i missbruksmiljöer.

Projektet Barn i missbruksmiljöer – med direkt koppling till U-FOLD – har beviljats tre miljoner kronor av Folkhälsoinstitutet. Det är Uppsala universitets sociologiska institution och Regionförbundet som tillsammans ska studera vad barn i missbruksmiljöer upplever som svårigheter, liksom hur missbrukande föräldrar uppfattar sina problem.
– Att studera barnets perspektiv i missbruksmiljöer är i princip outforskad mark. Att vi utför studien i samarbete med Regionförbundet gör det lättare för oss att nå ut på fältet och tillgodogöra oss den praktiska kunskap som finns, säger Elisabet Näsman, professor vid sociologiska institutionen.

Projektet omfattar två intervjustudier. Trettio pojkar och flickor i olika åldrar och deras föräldrar ska intervjuas med fokus på barnens livsvärld. De frågeställningar som ska besvaras rör bland annat barnens syn på sitt behov av stöd och hur detta borde utformas. Ur den vuxnes perspektiv är fokus på hur de vill att stöd ska utformas och erbjudas dem i föräldrarollen. Till projektets syften hör även att utveckla en modell för stärkt kompetensutbyte mellan missbruksvård för vuxna och de insatser som riktas till barn som växer upp i missbruksmiljöer.
– Analysen av intervjuerna kommer att utgöra grund för en forskningscirkels utvecklingsarbete med stöd till barn och föräldrar. Vår ambition är att arbetet ska medföra praktiska förbättringar och hur implementeringen ska gå till är inbyggd i projektupplägget, säger Elisabet Näsman.

– Vi formulerade vår ansökan i dialog med Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, som bidrog med både kunskap och inspiration. Att vi nu beviljats anslag från Folkhälsoinstitutet är direkt avgörande för projektets genomförande, och vi kommer absolut att bygga vidare på den plattform U-FOLD erbjuder, säger Elisabet Näsman.
Intervjustudierna genomförs våren 2013 för att successivt bearbetas. En preliminär analys presenteras på en nationell konferens hösten 2013 varpå cirkelarbetet vidtar med fortlöpande dokumention. Projektresultatet sammanställs slutligen i en rapport våren 2015.

 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05