Fred Nyberg: Missar regeringen kärnan i missbruksutredningen?

2013-02-20

Debatten kring lagrådsremissen speglar en politisk osäkerhet och bristande sakkunskap hos flera av samhällets aktörer skriver professor Fred Nyberg.

Under rubriken Därför ändrar vi inte missbruksvården bemöter Barn- och äldreminister Maria Larsson i Svenska Dagbladet, tisdag 19 februari, artikeln Förlegad syn på missbruksvård, författad av kända beroendeforskare, läkare och psykologer, som publicerades lördag 16 februari i samma tidning.

Beroendeforskarna kritiserar i sin artikel regeringens nyligen framlagda lagrådsremiss i fråga om missbruks- och beroendevården. De bekymrar sig över den politiska ledningens oförmåga att tillvarata det väsentliga i den utredning som Gerald Larsson ansvarat för.

Maria Larsson undrar i sin tur om artikelförfattarna har hela bilden av regeringens politik klar för sig. Hon framhåller att regeringen ser landstingen som en mycket viktig aktör när det gäller att ta sig an beroendeproblematiken och erbjuda relevanta behandlingsinsatser. Enligt Maria Larsson har det mångåriga samarbetet mellan regering och Sveriges kommuner och landsting i syfte att utveckla en effektiv ANDT-strategi fungerat bra och ryms inom utredningens förslag. Maria Larsson tillägger dock att lagrådsremissen inte ska ses som en sammanfattning av regeringens hela politik, snarare som ett sätt att hantera den aktuella utredningen.

Ministern hänvisar vidare till att remissinstanserna rest stora frågetecken kring effekterna av den förändring utredningen föreslår, vilket regeringen tolkat som att huvudmännen inte skulle följa med i processen. Regeringens huvudlinje i frågan är uppenbarligen att även fortsättningsvis främja samverkan mellan de olika huvudmännen och man vill inte skapa barriärer mellan olika aktörer.

Med hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen ställer regeringen krav på samarbete och överenskommelser mellan de olika aktörerna. Gällande substitutions-behandling, en central fråga som tagits upp av flera kritiker till regeringens narkotikapolitik, så medger ministern att det finns problem när det gäller tillgänglighet i vissa landsting. Här föreslås insatser från Socialstyrelsen för att tillrättalägga bristerna.

Maria Larsson tar även upp förslaget om tvångslagstiftning. Ministern hänvisar till att flertalet av de tillfrågade remissinstanserna är tveksamma. Man vänder sig mot att utredningen ska ha förutsatt att missbruk och beroende är en allvarlig psykisk störning. Här förefaller det som om remissinstanserna har missuppfattat vad beroende-komplexet egentligen handlar om. Antingen är utredningen oklar i detta sammanhang, alternativt, och kanske mer troligt, saknas kunskap hos de aktuella remissinstanserna (JO, rättsinstanser, och de kommuner och landsting som ställer sig tveksamma). Än en gång bekräftas gapet mellan forskarna och samhällets aktörer.

Detta torde innebära en förstärkt utmaning för U-FOLD. För att bidra till att föra ut kunskap om nyvunnen forskning till aktörerna i samhället krävs nya grepp. Ett sådant är det högaktuella symposium vi valt att tillägna Lars Gunne. Här samlar vi både världsexpertis och den högsta kompetensen i Sverige inom beroende och substitutionsbehandling.

Symposiet äger rum onsdag 27 februari i Grönwallsalen i Akademiska sjukhuset i Uppsala. Alla, särskilt politiker, är varmt välkomna till det kostnadsfria mötet.

Fred Nyberg
Professor, Uppsala universitet
Koordinator, U-FOLD
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05