Monica Söderbaum: Uppsala visar vägen i drogpreventivt arbete

2014-02-17

Med det drogpolitiska program som antogs i december 2013 ska Uppsala bli en förebild för andra kommuner, skriver Monica Söderbaum, Uppsala kommun.

Uppsala kommun ska vara fri från narkotika och dopning. Alkoholrelaterade skador och tobaksanvändning ska minska och våra barn och unga ska ha en hälsosam, drogfri livsstil. Det är en stark målsättning i Uppsala kommun, och för att förverkliga den antog kommunstyrelsen i december 2013 ett nytt drogpolitiskt program. Programmet utgår från socialtjänstlagen och den nationella ANDT-strategin och ger oss en grund för att långsiktigt kunna arbeta med frågan.

Stöd till unga och deras familjer
Vårt drogpolitiska program är till för alla som bor eller vistas i Uppsala, men eftersom en persons missbruk påverkar hela familjen fokuserar vi särskilt på barn, unga och deras föräldrar. Det är viktigt att de får den hjälp och det stöd som de behöver. Barn och unga ska inte använda alkohol, narkotika, dopning eller tobak, och de ska skyddas från missbrukets skadliga effekter. Därför ska även personer som i sitt yrke är i kontakt med barn och unga erbjudas kompetensutveckling inom ANDT-området. Vi behöver också öka vår kunskap om ungas aktiviteter i till exempel sociala medier då det är lätt att få tag på droger via internet.

Uppsala är en studentstad med många ungdomar. På nationerna är alkoholen både lättillgänglig och billig, vilket ökar risken för överkonsumtion och missbruk. Vi samarbetar med universitetet och ger stöd till studentkårerna och nationerna för att minska missbruk och främja en hälsosam livsstil.

Studier visar att flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa ökar. De känner sig ofta stressade, oroliga och nedstämda. Unga vuxna, både kvinnor och män (18–25 år), är en riskgrupp för missbruk och psykisk ohälsa vilket är något vi måste ta på stort allvar. Missbruksvanorna skiljer sig åt mellan könen och vi behöver anpassa och utveckla våra insatser för kvinnor och män och för olika åldrar. Det är också angeläget att vi anpassar vår kommunikation till olika målgrupper för att nå dem som behöver hjälp.

Gemensam handlingsplan
För att nå våra mål måste vi arbeta tillsammans. Uppsala kommun och landstinget har redan tagit fram en gemensam handlingsplan för att tidigt upptäcka missbruk. Vi ska även ta fram en plan för hur vi förverkligar målen i nya drogpolitiska programmet. Tillsammans med föreningsliv, föräldrar, skola och universitet kan vi förverkliga våra mål och sträva mot en kommun som är fri från narkotika och dopning och där alkoholdebuten fördröjs. Kommunen samarbetar också med Nätverket för drogförebyggande arbete i Uppsala, ett nätverk som består av både myndigheter och andra samhällsorganisationer och som utvecklar och genomför insatser för barn och unga.

Ständig debatt mot narkotika
Även invånarnas medvetenhet om negativa effekter av alkohol, narkotika, dopning och tobak måste öka. Vi ser tendenser till att allt fler ungdomar har en positiv attityd till cannabis, och genom att ge saklig information och föra en levande debatt ska vi verka för att attityden förändras och användningen minskar.

Minska risken och öka skyddet
Genom vårt arbete ska vi minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer på såväl individ-, familje- och kamratnivå som på samhälls- och skolnivå. En lyckad skolgång, god anknytning till sina föräldrar, strukturerade fritidsaktiviteter samt en restriktiv syn på ANDT i samhället är exempel på starka skyddsfaktorer. Det är också viktigt att vi arbetar utifrån brukarnas perspektiv och att de har inflytande över vården.

Vi kommer att arbeta på flera nivåer och successivt öka våra förebyggande och hälsofrämjande insatser. Då kommer behovet av vård och behandling att minska och färre människor riskerar att hamna i utanförskap.

Som Sveriges fjärde största stad ska Uppsala vara en kommun i framkant och en förebild för andra kommuner. Genom att satsa på preventiva och vetenskapligt belagda metoder visar vi att det går att förebygga och att tidigt upptäcka och behandla missbruk och därmed nå våra mål. Min förhoppning är att kommunala nämnder och styrelser tar till sig programmet och integrerar det i sin verksamhet. Jag hoppas också att alla inblandade verksamheter avsätter ekonomiska resurser för att kunna förverkliga programmet. Det är en investering som kommer att gynna hela samhället, både myndigheter och invånare.
 

Monica Söderbaum
Preventionssamordnare
Förebyggande frågor, ANDT
Uppsala kommun
 

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05