Anna Haid: Så skapar vi ett effektivt preventionsarbete

2014-04-28

För att lyckas skapa ett effektivt alkohol- och drogförebyggande arbete krävs ett långsiktigt strategiskt arbete med mål och uppföljning som utgår från en tydlig problembild kopplat till aktuell kunskap. I dagsläget sker mycket av preventionsarbetet i form av kortsiktiga punktinsatser, ibland med oklar effekt, skriver Anna Haid, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Uppsala län, tillsammans med Uppsala läns nätverk för alkohol- och drogförebyggande frågor.


Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län

Uppsala läns aktörer arbetar aktivt för att nå de nationella och regionala målen inom området. För att få en samlad bild av hur väl strukturerat det alkohol- och drogförebyggande arbetet är och hur omfattande de förebyggande aktiviteterna i kommunerna är har två index konstruerats. Ett organisations- och ett aktivitetsindex. Dessa baseras på uppgifter som samlats in via Folkhälsomyndighetens årliga formulär som går ut till Sveriges alla kommuner och som rör det förebyggande arbetet och dels på registerdata.

Organisationsindex ger ett värde på hur väl kommunens arbete är organiserat. Detta ligger till grund för det långsiktiga strategiska arbetet. Det som ger poäng är exempelvis en alkohol- och narkotikapolicy, styrgrupper, lokala samordningstjänster för arbetet.

Aktivitetsindex avspeglar bredden på det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i termer av vilka metoder och arenor som involverats. Det är inte avgörande om en enskild isolerad insats är effektiv och uppskattad om den inte kopplas till ett större tvärsektoriellt sammanhang. Att olika externa aktörer besöker skolor med enskilda punktinsatser och försöker nå ungdomar för att påverka attityder har visat sig ha ytterst låg effekt.

Uppsala län har ett högre samlat preventionsindex än riket i stort, men det beror på att länet har haft många tillfälliga projekt. Vi brister i att inte ha haft tillräckligt med organisatoriskt stöd. Länets kommuner behöver utveckla arbetet med fler styrgrupper där preventionsfrågorna får mandat och stöd. Flera kommuner är i behov av aktuella, politiskt antagna program som inkluderar det ANDT-förebyggande arbetet med mätbara mål och uppföljningsplaner.

Nu görs många insatser i länet för att arbetet ska bli mer strategiskt och långsiktigt. I Uppsala kommun har ett nytt drogpolitiskt program antaget på politisk nivå. Ett sådant ställningstagande ger goda förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande och tvärsektoriellt. I Håbo, Heby och Älvkarleby kommuner integreras frågorna i ett bredare välfärds-, trygghets- och hälsoperspektiv. Heby kommun gör ett uppföljningsarbete i form av ett välfärdsbokslut. I Tierp kopplas frågorna till faktorer som motverkar utanförskap. I Östhammar ska kommunen till hösten arrangera en dag för kommunens skolor för att få rutiner för en tobaksfri skoltid.

Knivsta har som första kommun i länet på politisk nivå följt upp sitt beslut om och genomförande av rökfri arbetstid. I Enköpings kommun pågår ett arbete med att lyfta blicken från enskilda metoder och att verka för ett bredare systematiskt arbete med risk- och skyddsfaktorer på såväl individ- som samhällsnivå. Detta är basen för en stor del av preventionsforskningen. Det innebär att Enköping verkar för en långsiktig strategi för till exempel gymnasieskolan, samt att frågorna integreras i samhällsplaneringen för att inte fysiska områden ska innebära en riskfaktor för kriminalitet och utanförskap. Alla länets kommuner har i samverkan med polismyndigheten utifrån en gemensam problembild tagit fram aktuella överenskommelser om uppdelning av roller och ansvar. Detta gör att arbetet framöver kommer att bli tydligare att följa upp.

Sammanfattningsvis menar vi att för att lyckas åstadkomma ett hållbart effektivt drogförebyggande arbete så krävs ett utvecklat och långsiktigt strategiskt arbete. Vi gör inte för få insatser utan vi behöver följa upp det arbete som bedrivs för att kunna satsa resurser på det som är effektivt. För att klara detta behöver vi en tydlig bas och organisering av frågorna.

Ytterligare en framgångsfaktor i preventionsarbetet är att integrera aktuell forskning med praktik. Vi har fortsatt höga förväntningar på samarbetet med Uppsala universitet och U-FOLD och hoppas att det långsiktiga strategiska preventionsarbetet samt preventionsforskningen som ligger till grund för dagens och framtidens arbete ska tydliggöras.

Anna Haid – ANDT-samordnare Länsstyrelsen Uppsala län
Monica Söderbaum - preventionssamordnare, Uppsala kommun
Carl Gynne - brotts- och drogförebyggande samordnare, Enköpings kommun
Charlotta Bjälkebring Carlsson – barn- och ungdomskoordinator, Håbo kommun
Stina Deroses – folkhälsosamordnare, Knivsta kommun
Ida Gråhed - folkhälso- och närvårdskoordinator, Älvkarleby kommun
Anne Hedvall - folkhälsosamordnare/ närvårdskoordinator, Heby kommun
Lars Öhman - enhetschef IFO Öppna stödinsatser, Tierps kommun
Anne Lee Larsson – verksamhetschef, BoU Östhammars kommun
Geli Lytter - chef för individ & familjeomsorg, Östhammars kommun

Uppsala läns nätverk för alkohol- och drogförebyggande frågor

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05