Antecknat i Almedalen

2014-08-18

Årets Almedalsvecka slog som väntat rekord i antal deltagare, evenemang och arrangörer. Uppsala universitet, även detta år största aktör från Uppsala, arrangerade tjugotalet seminarier, varav U-FOLD stod för tre.

U-FOLD deltog för andra sommaren i rad vid Almedalsveckan med tre högaktuella seminarier. De tre satte fokus på straffskalor i samband med narkotikabrott, Socialstyrelsens förslag på nya riktlinjer för missbruksvården samt den legaliseringsdebatt som omger cannabis. Seminarierna väckte stort intresse och lokalerna var i stort sett fullsatta.
 

1. Brott och straff i samband med narkotika

Se seminariet på Medfarm Play: http://media.medfarm.uu.se/play/video/4110/

När Högsta Domstolen (HD) för tre år sedan radikalt ändrade straffskalorna vid narkotikabrott uppstod en rad frågor. Rikskriminalen, som analyserat resultatet av HD:s dom, hävdade att tillgången på droger ökar när straffvärdet minskar. Flera experter framhöll att resultatet blev villrådiga poliser och åklagare liksom att vården får ta hand om fler missbrukare. Därför tillsatte regeringen en utredning ledd av lagman Petra Lundh med Anna Graninger som sekreterare. Önskemål framställdes att utredaren skulle överväga möjligheten att ändra straffskalan och införa nya rubriceringar som synnerligen grovt narkotikabrott/grov narkotikasmuggling. Utredningen blev färdig till midsommar och seminariet samlade representanter för utredning, åklagarämbete, advokatsamfund och HD.

Seminariet inleddes med att prorektor Anders Malmberg hälsade deltagarna välkomna, varpå Martin Borgeke, justitieråd vid HD, redogjorde för HDs arbete och de väsentliga faktorerna bakom HDs beslut. Anna Graninger gick igenom utredningens syfte och de förslag som nu lagts fram. Bengt Ivarsson, ordförande för Svenska advokatsamfundet gick sedan igenom den statistik utredningen använt vid framtagandet av sina förslag. Astrid Eklund, vice överåklagare vid åklagarämbetet, redogjorde för de konsekvenser av HD-domen som hon har aktualiserat bland polis och åklagare i samband med domar efter HD-domens fastställande.  Seminariet avslutades med ett panelsamtal där även förre justitieministern Thomas Bodström deltog. Samtalet leddes av moderator Paulina Neuding, chefredaktör för tidskriften NEO.

2. Ger nya riktlinjer våra missbrukare en bättre vård och till vilket pris?

Se seminariet på Medfarm Play: http://media.medfarm.uu.se/play/video/4060/

Socialstyrelsen uppdaterar nu de riktlinjer som ska gälla för missbruksvården. Ett preliminärt förslag är utlämnat för remiss och beräknas vara slutgiltigt 2015. Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid SKL, kommenterade riktlinjerna och underströk att helhetsbilden kring patienten måste beaktas – och där är läkemedel bara en pusselbit. Ska den beroendesjuke ges möjlighet till drogfrihet krävs samarbete mellan behandlande verksamheter och samhället i stort. Den stora utmaningen är att efter behandling få stöd att bygga upp ett liv med ekonomi, boende och möjlighet till studier och arbete.

Lars-Håkan Nilsson, överläkare och kriminalvårdens medicinska expert, gav tre argument för de nya riktlinjerna: Att beroende av opioida läkemedel inkluderas i underhållsbehandling, att spärrtiden för behandling ersätts med att endast medicinska skäl gäller för avbrott i behandling samt att kravet på daglig avhämtning i ett halvår tas bort – vilket ger bättre förutsättningar för behandling i glesbygd. Den enskilda människans värdighet måste också beaktas i behandlingen av missbrukare. Det här är ingen stark grupp som strider för sina rättigheter, därför måste vi andra kring dessa människor föra deras talan.

Anna Månsdotter, utredare vid Folkhälsomyndigheten, presenterade sitt hälsoekonomiska arbete med fokus på cannabisprevention. Hälsa är den viktigaste välfärdskomponenten i ett land och, framhöll Anna Månsdotter, de mänskliga individuella vinsterna är det humanistiskt centrala i preventionsarbete, men med kraft i argument som visar insatsernas ekonomiska hållbarhet och effektivitet kan vi bredda stödet och opinionen för fortsatta insatser.

Ett avslutande panelsamtal fokuserade på politiska intentioner med drogrestriktion och drogbehandling. Isabella Jernbeck (M) förespråkade en fortsatt restriktiv narkotikapolitik – vilket nu möter kritik bland både politiska led och legaliseringsförespråkare. Johan Sjölander (S) ställde tre krav på hur vi bör använda riktlinjerna: En helt ny samverkan mellan kommuner och landsting med kompetensförstärkning och ökade resurser på flera nivåer – en omdefiniering av vår bild av missbrukaren – samt utvecklat samarbete mellan Socialen och polisen.
 

3. Legalisering av narkotika – Fokus på Cannabis

Se seminariet på Medfarm Play: http://media.medfarm.uu.se/play/video/4069/

Det tredje seminariet lyfte frågan hur ungas attityder kring cannabis radikalt förändrats och hur föreställningen att drogen är ofarlig sprids. På agendan stod även skadeverkningar och vad som kan ske om Sverige ger upp kampen mot narkotika och särskilt cannabis.

Seminariet inleddes med en kort beskrivning av den starka liberaliseringsvåg som påtagligt ses i USA när det gäller användning av marijuana. Mats Ramstedt, CAN, presenterade aktuella prevalenssiffror i Sverige och berättade att cirka tolv procent av svenska ungdomar i skolår 9 har använt cannabis. Ramstedt visade även att de som frekvent använder cannabis också är de som dricker mest alkohol. Professor Fred Nyberg presenterade uppgifter om hur frekvent marijuanabruk inverkar negativt på bland annat minne, inlärning, koordination och motorik.

Walter Kegö, ISDP, beskrev drogens väg in i Sverige via smuggling och försäljning via nätet. Han presenterade också nya uppgifter om hur marijuanaodling i USA påverkar miljön, sett till energiförbrukning och utsläpp av koldioxid. Pi Högberg, Folkhälsomyndigheten, redogjorde för utförda satsningar kring cannabis – såsom stöd till studier och ny kunskap, att rusta vuxna med argument samt att stimulera samverkan lokalt, regionalt och nationellt – varpå seminariet avslutades med ett panelsamtal.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05