Mer kunskap behövs kring äldres missbruk

2015-01-23

Vi måste ersätta moraliserandet med ny kunskap och förmågan att lyssna, stödja och se till individens behov, konstaterades vid onsdagens seminarium Missbruk och äldre.

Onsdagen 21 januari 2015 inbjöd U-FOLD och Regionförbundet till seminariet Missbruk och äldre. Ämnet har aktualiserats dels i takt med att vi lever längre, drabbas av fler sjukdomar och tar fler läkemedel vilket även påtagligt ökat risken för läkemedelsberoende, dels då allt fler äldre personer med alkoholproblem finns inom hälso- och sjukvården. Mycket tyder på att ökade och nya krav kommer att ställas på verksamheterna och onsdagens seminarium lockade mycket riktigt en stor skara yrkesverksamma, förtroendevalda och forskare.
– Missbruk bland äldre är ett eftersatt område där vi saknar både kunskap och forskning, men i den här församlingen ryms en stor kraft. Vi lyfter viktiga frågor och kan tillsammans inspirera till ökad samverkan och på sikt bidra till ett bättre åldrande, konstaterade professor Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD och seminariets moderator.

En återkommande diskussion berörde möjligheten att klassa läkemedelsberoende som biverkning. Överläkare Mikael Hoffman menade att medicinering för exempelvis ångest och sömnbrist kräver daglig rådgivning snarare än daglig dosering, men att den patientnära kompetensen ersatts av årliga genomgångar vilket kan bidra till ökad konsumtion. En tanke som stöddes av Astrid Fjellström, medicinsk rådgivare vid Landstinget, som framhöll att människor som lever ensamma med sin ångest och själva förväntas dosera sina läkemedel konsumerar mer än dem som får tala med någon om sin situation.

Riksdagsledamot Barbro Westerholm talade om vikten av att ge de årsrika – som Barbro benämner gruppen – kunskapen att själva kunna granska sina förskrivna läkemedel, något som för närvarande pågår i några av landets större pensionärsorganisationer. Barbro Westerholm konstaterade även betydelsen av att få människor att känna sig behövda, vilket alltför sällan sker och därmed bidrar till den problematik som omger missbruk och äldre. Marie Palmgren, förvaltningschef i Enköpings kommun, förde resonemanget vidare i termer av en värdig tillvaro.
– Vid äldreboenden framförs ofta moraliserande synpunkter kring dem som har en normal alkoholkonsumtion, däremot talar vi sällan högt om boende som har en missbruks- eller beroendeproblematik. Vi måste förstärka vår kompetens på området och bli bättre på att lyssna, stödja och se till den enskilda personens behov, konstaterade Marie Palmgren.

Nationellt initierade satsningar har pågått inom missbruks- och beroendevården för vuxna, barn och unga. Missbruk hos äldre har inte uppmärksammats på samma sätt och nu behövs förebyggande insatser och strategier för att möta utvecklingen, liksom strategier och stärkta förutsättningar i äldreomsorgen för att tillgodose individuella behov av stöd och insatser.
– Min förhoppning är att den här dagen kan utgöra ett incitament för att ta arbetet vidare, genomgången av det aktuella kunskapsläget blottlägger även luckor för oss forskare att ta tag i tillsammans med bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården, sammanfattade Fred Nyberg.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05