Lena Chirico: Ett samarbete att satsa på

2015-02-18

Med U–FOLD fick vårt län paraplyet som samlade forskning och praktik kring missbruk. Nu markerar vi fortsättningen på ett fruktbart samarbete, skriver Lena Chirico, Regionförbundet.

Sedan U-FOLD tillkom som ett samlande paraply för forskningen inom missbruksområdet vid Uppsala universitet, har samarbetet mellan forskning och praktik utvecklats i Uppsala län. Det har tagit sig uttryck i gemensamma konferenser, utbildningar och diskussioner om hur man kan stimulera ytterligare forskning inom missbruksområdet.

Under 2014 har samverkan tagit ett stort steg framåt. Vi har genomfört fyra gemensamma utbildningar/temadagar och två hearings som samlat över 600 deltagare. De teman vi har belyst är dopning, ungas missbruk och äldres missbruk. Därutöver har U-FOLD medarrangerat en tvådagars basutbildning för personal som arbetar med riskbruk, missbruk och beroende. Intresset har varit stort, deltagare har anslutit från såväl Uppsala län som andra delar av landet och vi har redan fattat beslut att upprepa utbildningen.

Missbruks- och beroendeproblematik hos äldre är inte uppmärksammat på samma sätt som för andra grupper. Forskning inom området finns endast i begränsad omfattning. I syfte att aktualisera frågan genomförde vi 2014 en hearing om missbruk hos äldre, mötet påvisade behov och intresse av ytterligare kunskap kring äldres alkohol- och missbruksproblematik. Därför anordnade vi i januari 2015 en temadag på området, dessutom pågår diskussioner om eventuella forskningsprojekt inom detta område.

Februari 2015 genomförde vi en hearing om 15-metoden, en ny modell för alkoholbehandling. Upphovsmannen, professor Sven Andréasson, presenterade metoden och en oberoende forskare, professor Agneta Öjehagen, kommenterade metoden i relation till de kommande nationella riktlinjerna för missbruks-/beroendevården. Mötet rymde även ett panelsamtal mellan forskare och läkare verksamma i Uppsala län. Denna genomlysning av metoden, utifrån olika perspektiv, gav en stabilare grund för eventuell implementering av metoden i länet.

U-FOLD har också spelat en central roll i att Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet fått medel från Folkhälsomyndigheten till två forsknings- och utvecklingsprojekt kring Barn i Missbruksmiljöer. BIM-projektet startade 2013 och innehåller en intervjustudie med barn och föräldrar i familjer med missbruk samt utvecklingsarbete inom ramen för en forskningscirkel där fem av länets kommuner har deltagit. 51 intervjuer har genomförts och ett av de preliminära resultaten är att både barn och föräldrar lyfter fram skolan som en viktig arena för både upptäckt av och stöd till dessa barn.

Mot den bakgrunden gjordes ytterligare en ansökan till Folkhälsomyndigheten för ett nytt projekt med fokus på skolans roll när det gäller barn i missbruksmiljöer. Projektet, som är treårigt och kallas Skol-BIM har beviljats medel och startar inom kort. BIM-projektet har rönt stor uppmärksammat både i länet och på nationell nivå.

En överenskommelse om fortsatt samarbete är formulerad och markerar att det fruktbara samarbetet som inletts mellan Regionförbundet och U-FOLD kommer att fortsätta och vidareutvecklas.

Lena Chirico
FoU-samordnare
Enheten för välfärd och FoU-stöd
Regionförbundet Uppsala län

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05