Fred Nyberg: Våren 2015 blir intensiv inom beroendeområdet

2015-03-30

Nya riktlinjer för beroendevård, utredning av nätdroger och fortsatta samtal om medberoende, en intensiv vår väntar oss, skriver Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

Våren 2015 kan vi se fram mot en rad intressanta skeenden inom beroendeområdet. I april färdigställer Socialstyrelsens sina reviderade Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård. Riksdagens socialutskott vill uppmana regeringen att så fort som möjligt låta utreda problemet med nätdroger. Den nationella seminarieserien Efter djävulsdansen om medberoende fortsätter och i media rapporteras mycket om arbetsnarkomani och digitala beroenden.

Nya riktlinjer

Efter ett tidsödande arbete har man äntligen kommit fram till en slutpunkt som man redan nu vet kommer att innehålla behandlingsstrategier som välkomnas av många experter. 23 oktober skrev jag tillsammans med en finsk kollega en artikel publicerad i Dagens Medicin om behovet av större tydlighet när det gäller riktlinjer för val av medicinska preparat vid behandling av opiat-beroende.

Vi framhöll bland annat att ur medicinskt perspektiv har mono-buprenorfin spelat ut sin roll som förstahandspreparat och med hänsyn tagen både till samhället och patienterna är behandling med kombinationspreparat en säkrare och bättre behandlingsmetod. Vid behov av att sätta ut kombinationspreparat bör metadon ges företräde.

Familjeklassning av narkotika

Rapporter om akutförgiftningar och dödsfall efter intag av nätdrogen Spice har den gångna hösten florerat i media. Detta ledde fram till att hälsominister Gabriel Wikström nu vill se över möjligheten till gruppklassning. Riksdagens socialutskott inbjöd en grupp experter till en intern utfrågning i Riksdagshuset den 5 mars.

Socialutskottet anser att riksdagen bör uppmana regeringen att utan dröjsmål låta utreda problemet med nätdroger. Det innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning/familjeklassning av narkotika, men också att överväga andra åtgärder. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med förslag. Hur ärendet fortlöper får vi veta under våren.

Före och efter djävulsdansen

Under våren har det omdebatterade konceptet medberoende aktualiseras i samband med en i Sverige pågående seminarieserie, där U-FOLD deltar som medarrangör. Bland det stora antalet svenskar som har någon anhörig med beroende och missbruksproblem finns en grupp som kategoriseras som medberoende. Medberoende är ett vanligt tillstånd hos den som lever nära någon med beroendeproblem och innebär bland annat en hängiven och intensiv anpassning av det egna beteendet.

I denna turné medverkar programledarna för den uppmärksammade TV-serien, Djävulsdansen journalisterna Sanna Lundell och Ann Söderlund, liksom undertecknad och Annika Jankell, journalist. Seminarier har genomförts vid Högskolan i Gävle och INM i Malmö. Närmast på tur står Östersund, där Länsstyrelsen, Trafikverket, Polisen och Region Jämtland/Härjedalen har konferens i ämnet den 29 april. Torsdag 2 juli samarrangerar U-FOLD och CAN Djävulsdansen i Visby i samband med våra seminarier under Almedelsveckan.

Arbetsnarkomani

Arbetsnarkomani beskrivs av forskare som ett tillstånd som liknar andra beroendesjukdomar eftersom belöningssystemet triggas. De kriterier som finns för beroende av substanser passar bra in på den passionerade arbetsnarkomanen. Dopamin-kickarna finns med i samtliga fall. Arbetsnarkomanen jobbar på passionerat och har genom sin passion för arbetets spänning och intensitet fått sitt belöningssystem förändrat.

Konceptet lanserades redan i slutet av 1960-talet (på engelska Workaholism) men är omdebatterat. Idag talar man om att det kan delas in i olika former: den perfektionistiska (arbetsmyran) respektive den passionerade formen, där det är den senare som fyller kriterier på beroende – abstinens, tolerans, kontrollförlust, försummelse av sociala aktiviteter och så vidare. Dessa särskiljs vidare från det japanska karoshi – arbete till stress och självmord, som handlar om något helt annat. Arbetsnarkomani beskrivs som en omställning av belöningssystemet precis som vid drogberoende.


Beroende av mobiltelefon och internet
Ett flitigt diskuterat ämne i media är ett beroende av internet och mobiltelefonen. Även här finns det forskning som pekar på att det finns stora likheter mellan vad man på engelska kallar Cell-phone addiction och substansberoende. Man använder mobiltelefonen allt mer, och i och med det hamnar allt fler i ett så kallat mobilberoende

Det finns flera varningstecken, då man låter andra viktiga aktiviteter få stå tillbaka för användandet av mobilen. Då man mår dåligt utan dess närvaro, då den inkräktar på vårt privata liv och när den påverkar både sömn och hälsa. Självklart är det i generellt avseende avsevärt lättare för en cell-phone addict att vara utan mobilen än för en heroinist att vara utan sin drog, likväl står det klart att mobilberoende kan medföra svårigheter och är en verklighet att hantera.

Storseminarium 2015

Tisdag 21 april arrangerar U-FOLD Storseminarium 2015. Vi möts i Uppsala universitetsaula för att under rubriken Spel, Spice & Superman diskutera Utmaningar, Möjligheter & Framtid inom en rad aktuella beroendefrågor. Anmäl dig på vår seminariesida. Varmt välkommen.


Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD
Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05