Rökare trotsar förbud på länets skolgårdar

2015-11-04

En aktuell studie visar att tobaksrökning trots förbud förekommer frekvent på länets skolgårdar.

Länsstyrelsen i Uppsala visar i en färsk undersökning av rökningen på skolgårdar i Uppsala att tobaksrökning förekommer på 24 % av de observerade högstadieskolorna samt på 75 % av gymnasieskolorna trots rökförbud. Cigarettfimpar i olika omfattning visar emellertid att tobaksrökning förekommer på alla skolgårdar utom en högstadieskola. Gymnasieskolorna är bättre på att informera om gällande rökförbud jämfört med högstadieskolorna, på fyra gymnasieskolor konstaterades å andra sidan rökrutor, vilket enligt tobakslagen är förbjudet.

År 1994 tillkom lagen om rökfria skolgårdar i Sverige i syfte att skydda barn och ungdomar från tobakens hälsoskadliga effekter. Länsstyrelsen i Uppsala län har i nära samverkan med länets kommuner och landsting under flera år verkat tillsammans för att uppnå en tobaksfri skoltid. Men frågan har ännu inte fått den prioritering och uppmärksamhet som den behöver.
– För att få tobaksfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid bör alla skolor ha en policy som beskriver hur skolorna ska arbeta förebyggande mot tobak. Förutom cigaretter bör även snus, vattenpipa och e-cigaretter inkluderas menar Anna Haid, Länsstyrelsens samordnare i alkohol- och drogförebyggande frågor.

Alla kommuner och skolor behöver se över sitt arbete. Genom att identifiera vad som påverkar människor att börja använda tobak ökar chanserna för att de tobaksförebyggande insatserna blir framgångsrika. De främsta faktorerna som påverkar utvecklingen av ett tobaksbruk hos allmänheten är social acceptans, tillgänglighet och pris (FHI 2010).  Det finns idag flera framgångsrika metoder för att motverka problemet där samverkan mellan skola, fritid, polis, tillsynsaktörer och hemmet är en nödvändighet. Det är även viktigt att insatserna och policyn regelbundet följs upp och att arbetet synliggörs som en del i det övergripande politiska målen både på nationell och på lokal nivå.

Det finns många skäl att fortsätta effektivisera det tobaksförebyggande arbetet och att med gemensamt engagemang verka för att länets skolungdomar får en tobaksfri skoltid!

Läs rapport Detta är en rökfri skola – stämmer det?

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05