”Intensiv vår väntar inom beroendefältet”

2015-12-18

Vi står inför ett 2016 fyllt av stora utmaningar, skriver Fred Nyberg, koordinator i U-FOLD.

När vi om ett par veckor går in i 2016 kommer vi att möta åtskilliga efterdyningar av det händelserika år vi lägger bakom oss. Ett snart avverkat 2015 som ännu skakas av den dramatik på världsarenan som media speglat i alla former. Beroendeområdets traditionella frågor har fått stå tillbaka för spörsmål kring miljö, klimatförändringar, ohälsa, våld och terrorism samt inte minst de enorma flyktingströmmar vars motstycke vi inte skådat i modern tid. Men i allt detta ryms kopplingar till droger, missbruk och beroende, detta i form av miljöförstöring, psykisk ohälsa, terrorism liksom i de enorma flyktingströmmarna. Allt uppmärksammar U-FOLD under 2016 i en rad planerade arrangemang.
 

Narkotika – en dold miljökatastrof
Redan i slutet av januari anordnar U-FOLD ett seminarium med fokus på samband mellan narkotika och miljöförstöring. Forskare och experter från Holland, England och Sverige presenterar uppgifter kring hur produktion, transport och distribution av vanliga narkotikapreparat påverkar och förstör miljön genom kemisk förorening, skogsskövling och luftföroreningar. Seminariet som äger rum i Uppsala universitetshus och uppmärksammar ett ofta förbisett område i debatten kring narkotika.
 

Metadonprogrammet i Uppsala 50 år
Vid vårens storseminarium 12-13 april sätter U-FOLD fokus på metadon och opioida agonister genom att uppmärksamma att det gått 50 år sedan det första metadonprogrammet introducerades i Sverige och Uppsala. Vi samlar Nordens främsta experter såväl som världspionjärer när det gäller metadon som ett läkemedel för heroinister, bland dem professor Lars Gunne och professor Mary Jeanne Kreek (US). Symposiet belyser även risker med opioidbehandling, dödsfall i samband med bruk och missbruk av opioida läkemedel samt praktik och följsamhet i fråga om Socialstyrelsens nya riktlinjer och föreskrifter inom missbruks- och beroendevården.

UNgass-mötet i New York
Vid The United Nations General Assembly Special Session (UNgass) möte i New York den 19-21 april förväntas det bli debatt om de restriktiva internationella narkotikakonventionerna. Lobbygrupper vill förändra dem och i vissa fall legalisera narkotika såsom cannabis. Från Sverige medverkar bl a Lina Pastorek, kansliråd och samordnare för UNgass 2016 på Socialdepartementet. Det handlar bland annat om skademinskande åtgärder som sprutbytesprogram och läkemedelsbehandling för heroinmissbrukare, men också om mänskliga rättigheter för dem som använder droger, avkriminalisering av narkotikabruk och i vissa fall även legalisering. Från den majoritet i Sverige som företräder en restriktiv politik anas oro och frågan kommer under vintern att tas upp i åtskilliga sammanhang.

Ensamkommande barn
Sverige är för närvarande det land som tar emot flest flyktingar per capita. Det medför att vårt land sätts under hårt politiskt och ekonomiskt tryck. Den stora strömmen av ensamkommande barn kommer inte att avstanna under 2016, och innan ansvariga myndigheter hinner behandla asylärendena kommer många barn att leva i ovisshet och oro som läggs till tidigare psykiskt påfrestande upplevelser. Risken är stor att de tar till narkotika som en form av självmedicinering och dras in i både missbruk och droghandel.

Ensamkommande barn och tonåringar är inte en homogen grupp, men har gemensamt att de anlänt utan föräldrar. De tillhör de mest utsatta för psykisk ohälsa, våld och droger och måste tidigt erbjudas ett hälsofrämjande mottagande och en akut hälsoundersökning. Vi måste bemöta och behandla trauman, allvarliga infektioner för såväl asylsökande barn som mottagarna i Sverige, och inte minst bemöta den problematik som uppstår i samband med droganvändning. Framför allt handlar det om att mottagarna vet väldigt lite om vilka kort- och långsiktiga komplikationer de har att möta. Det är en ny utmaning som Sverige i många avseenden inte är rustat för.

U-FOLD kommer därför att initiera en universitetsbaserad snabbkurs för dem som arbetar med de nyanlända barnen. Snabbkursen, som det redan finns efterfrågan av avser bland annat att ge en kunskapsbas kring ANDT och psykisk hälsa ur ett utvecklingspsykologiskt- anknytnings- genus- perspektiv bland nyanlända ensamkommande flyktingbarn och tonåringar.

drogFOKUS 2016
Uppsala universitet står tillsammans med Uppsala kommun som värd för drogFOKUS 2016 – en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. Konferensen återkommer vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker. Årets möte äger rum i UKK 19-20 oktober och vi räknar med stor tillslutning från skilda aktörer inom missbruks- och beroendeområdet. drogFOKUS 2016 belyser bland annat barn i riskmiljöer, frivilligorganisationer, ojämlik hälsa, nya lagar och författningar samt ANDT och skolan. Mötets syfte är att ge fördjupad kunskap praktiska verktyg för aktiva inom området.

Boka gärna in dessa datum redan nu och ta del av den senaste forskningen, bli inspirerad och möt likasinnade i spännande diskussioner och erfarenhetsutbyten!

Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD
Uppsala universitet

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05