U-FOLD stödjer Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

2016-04-22

U-FOLD stödjer Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – en satsning för att minska förekomsten av rökning till en nivå där det inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död liksom en betydande orsak till den ojämlika ohälsan i samhället. Trots ökande kunskap om orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet för långsamt. Tobaksfakta - oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot Tobak har därför genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 föreslagit ett perspektivskifte för att effektivisera arbetet.

Trots internationellt sett låga rökvanesiffror finns i Sverige nästan en miljon dagligrökande vuxna och lika många som röker då och då. Varje år börjar flera tiotusentals barn och unga att röka. Varje år insjuknar 100 000 personer i rökrelaterad sjukdom och 12 000 dör av samma skäl.

WHOs tobakskonvention, ratificerad av Sverige 2005, innehåller den breda åtgärdspanel som krävs för en varaktig minskning av rökningen och därmed en minskad sjukdomsbörda. Men arbetet att genomföra dessa åtgärder går för långsamt. Alltfler länder diskuterar därför ett perspektivskifte för att påskynda och effektivisera arbetet. Genom ett politiskt beslut definieras ett årtal då rökningen ska ha minskat till en låg nivå där rökningen inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem – en strategi som fått namnet Tobacco Endgame. I Sverige har målåret 2025 bedömts realistiskt då andelen rökare är mindre än 5 % av befolkningen. Detta kan ske under förutsättning att tobakskonventionens åtgärder genomförs successivt.

Även om regeringen klart uttalat sitt stöd för en sådan strategi krävs ett brett opinionsstöd i alla samhällssektorer för få ett nationellt politiskt beslut om en utfasningsstrategi.
 

Läs mer om projektetwww.tobaksfakta.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05