Se U-FOLDs Almedalsseminarier 2016 på webb-tv

2016-08-02

U-FOLD genomförde sex seminarier vid 2016 års Almedalsvecka. Nu kan du ta del av samtliga föreläsningar och samtal via Uppsala universitets webb-tv.


Attityder i fråga om avkriminalisering och legalisering av narkotika

Se hela seminariet på: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6055/

Introduktion: Det restriktiva förhållningssättet mot narkotika i Sverige är väl förankrat och har länge varit rådande. Under senare år har det dock ifrågasatts från flera håll. Detta seminarium tar upp nya attityder med krav på mindre restriktioner och ställer dem mot den befintliga vetenskapen.
 

Ensamkommande barn - De mest utsatta för ohälsa, våld och droger

Se hela seminariet på: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6060/

Introduktion: Personer som drabbas av stress och traumatiska händelser löper ökad risk att bli beroende av droger, och i den flyktingström som nu kommer in i Sverige finns många barn som är traumatiserade av händelser de upplevt i hemlandet eller varit med om under flyktvägen. Detta seminarium belyser aktuell kunskap om samband mellan ohälsa och drogberoende, samt om riskfaktorer som är kopplade framförallt till ensamkommande barn.
 

Familjeklassificering av narkotika

Se hela seminariet på: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6065/

Introduktion: I dag är det lätt att köpa nya Psykoaktiva substanser (NPS) via Internet. Det är oklassificerade substanser med okända, inte sällan livsfarliga effekter. Det tar lång tid att klassificera dessa som narkotika då förfarandet måste ske genom att klassa substans för substans. För att underlätta klassificeringsprocessen har regeringen tillsatt en utredning som avser att ta fram underlag för vilka kriterier som krävs för att kunna klassificera droger i ett vidare perspektiv, dvs klassa grupper av substanser med liknande effekter i stället för en efter en. Detta seminarium belyser både fördelar och svårigheter med familjeklassificering.
 

Beroendeproblematiken i ett helhetsperspektiv

Se hela seminariet här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6071/
(OBS: seminariet fortsätter på http://media.medfarm.uu.se/play/video/6126/)

Introduktion: Detta seminarium ger ett övergripande perspektiv på narkotikaberoende och analyserar samband mellan beroendesjukdom och psykisk ohälsa samt följder som t ex hepatit C hos injektionsmissbrukare, liksom vilka kostnader detta medför. Experter med vetenskaplig erfarenhet av dessa aspekter deltar i samtalet.
 

Socialstyrelsens nya riktlinjer och föreskrifter - Hur blir följsamheten?

Se seminariet här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6072/

Introduktion: Socialstyrelsen har nyligen lagt fram nya riktlinjer för behandling av missbruk och beroende. Det finns många delar i dessa riktlinjer och kompletterande föreskrifter som bemötts mycket positivt och som har välkomnats av behandlare på beroendemottagningarna i vårt land. Detta seminarium belyser ur flera perspektiv hur riktlinjerna effektivt ska kunna implementeras. Representanter från myndigheter och behandlingskliniker deltar.
 

Vägen ur ett beroende - Nya behandlingsstrategier

Se seminariet här: http://media.medfarm.uu.se/play/video/6094/

Introduktion: Vid sidan av läkemedelsbehandling har drogberoende sedan länge behandlats med psykosociala behandlingsmetoder. Här ryms bland annat 12-stegsbehandlingar, kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Nyligen har man även tagit fram strategier som akupunktur, meditation och yoga. Detta seminarium tar upp dessa nya tillvägagångssätt och ger även utrymme för nya läkemedelsstrategier för återställande av drogframkallade skador.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05