Fred Nyberg: Vi måste tala om de utmaningar som möter ANDT-arbetet

2017-09-26

Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård är vällovliga, men åtskilligt mer finns att göra i Sveriges ANDT-arbete som idag står inför en rad utmaningar, skriver Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning.

Den svenska sjukvårdens utmaningar aktualiserades åter vid en partiledardebatt tidigare i år. Det handlade om vårdköer, nedläggningar och privatisering – men också om effektivitet och tillgång. Landets högsta ledning levererade en ambition om rätten till vård oberoende vem du är eller var du bor, något oppositionen inte invände mot. Diskussionen om förverkligandefasen handlade om riktning och valör på en rad miljardsatsningar.

I den nyligen presenterade budgetpropositionen finns dessa miljarder, men vad som ska ske i praktiken när dessa summor når sina adressater tycks oklart. En vital fråga är också hur satsningarna påverkar ANDT-området.
 

I samma debatt underströk regeringen att kraftåtgärder måste riktas mot kriminella gäng med terroristkopplingar som livnär sig på narkotikahandel. Från oppositionens håll nämndes problematiken kring våldsutsatta kvinnor – och här råder inga tvivel om att narkotikan har viktig roll. Även invandringspolitik och integration berördes om än utan att specifikt beröra droger, men Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utreda narkotikabruk bland ensamkommande flyktingar. Detta till följd av gränspolisens rapporter om stora problem med bland annat rökheroin i gruppen.

Socialstyrelsen presenterade 2015 nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa belyste väsentliga rekommendationer vid behandling av heroin- och opioidberoende – såsom att patienter bör få parallell behandling av beroendesjukdom och psykiatrisk samsjuklighet. Vidare rekommenderas att buprenorfin vid läkemedelsassisterad behandling i första hand inte ges separat utan i kombination med naloxon, i så kallade kombinationspreparat. 

Med anledning av Sveriges höga narkotikarelaterade dödlighet fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Efter ett skyndsamt arbete befinner sig resultatet nu hos olika remissinstanser. Planen förordar bland annat ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem. Dessutom betonas behovet av motgiftet naloxon som kan häva opioid-överdoser. Naloxon ska göras tillgängligt för polis, socialtjänst och närstående till personer i riskzon för överdos. Utredningar pågår nu för att inte kollidera med befintlig lagstiftning, ett arbete som väntas bli klart under hösten.

Att åtskilligt mer finns att göra är ingen hemlighet för den insatte. Socialstyrelsens riktlinjer är lovvärda, men frågor som berör effektiv implementering kvarstår, likaså det faktum att endast en tredjedel av Sveriges landsting idag har tillgång till sprututbyten. En annan för många avgörande fråga berör hepatit C.  

27 april 2017 överlämnade åtta nationella experter inom beroendefrågor och infektionsmedicin ett konsensusdokument till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Riksdagens Socialutskott. Dokumentet klarlägger hur hepatit C-behandlingen kan förbättras för personer som injicerar droger och hur Sverige kan bidra till att uppnå WHOs mål att eliminera sjukdomen till år 2030. Initiativet togs av U-FOLD och har färdigställts inom en tidsram på fyra månader.

I Socialstyrelsens riktlinjer anges att beroende och samsjuklighet, oftast i form av psykiatrisk sjukdom, ska behandlas samtidigt. Men många personer som befinner sig i missbruk har också somatiska problem, vanligtvis virala sjukdomar som hepatit C. I dag sker dock diagnosticering och behandling av de senare utanför övrig missbruksbehandling. Det är av högsta betydelse att dessa personer också diagnosticeras för att om möjligt få läkemedelsbehandling. Det krävs en samlad strategi för att behandla alla delar samtidigt. Med nya direktverkande antivirala läkemedel kan hepatit C botas – samtidigt dör fler personer av obehandlad hepatit C än av själva missbruket, så kan det inte förbli.

Insatser inom missbruksvård, psykiatri, kriminalvård, sjukvård och sociala myndigheter måste samordnas så att alla med hepatit C diagnosticeras och erbjuds behandling. Det som idag endast kan ske på en infektionsklinik, måste kunna utföras inom till exempel kriminalvård eller på beroendeenheter. Förutom förbättrad diagnosticering och behandling av smittade personer måste vi också lyfta behovet av förebyggande åtgärder i syfte att förhindra återinfektion och nyspridning av sjukdomen.

U-FOLD inbjuder torsdag 5 oktober till seminarium Nya utmaningar för ANDT-strategin i Uppsala universitetsaula. Vid mötet presenterar experter och aktörer aktuell kunskap och vi samtalar kring riktningen för vårt fälts framtida verksamhet. Välkommen att registrera dig nu till denna mycket viktiga kraftsamling!

Fred Nyberg
Seniorprofessor i Biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD (Uppsala universitets forum för läkemedels- och drogberoende)

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05