ANDT-profiler vill se ökad samverkan och handlingskraft

2017-10-11

– Jag kan bara lyckönska Uppsala som har U-FOLD, denna närmast unika arena för samarbete mot missbruk, sade förre socialministern Gabriel Romanus vid seminariet Nya utmaningar för ANDT-strategin i Uppsala universitetsaula.

Gabriel Romanus besökte U-FOLD och Uppsala universitetaula


– Att sammanföra insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i en nationell ANDT-strategi och implementera dem utifrån regionala och lokala förutsättningar är en fantastisk ambition. Likväl fastnar vi ofta i stuprör och många faller idag genom systemet. Nu krävs ett rejält omtag redan på analysstadiet. Vi måste skaffa mer kunskap om de grupper vi arbetar för om vi ska lyckas skapa social hållbarhet, konstaterade Anna Haid, ANDT-samordnare i Uppsala län, vid U-FOLDs seminarium Nya utmaningar för ANDT-strategin som den 5 oktober lockade närmare 300 deltagare till Uppsala universitetsaula.
Seminariet markerade även att sex år har gått sedan Uppsala universitets Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende invigdes i samma sal, och sannolikt är det just dessa möten i aulan som tydligast påvisat behovet och betydelsen av en gemensam arena där forskare, praktiker och beslutsfattare kan mötas för gemensam reflektion kring de uppgifter missbruksproblematiken ställer vårt samhälle inför.

Regeringens ANDT-strategi eftersträvar ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Vid seminariet presenterades en övergripande bild av pågående åtgärder, men också av de många avgörande vägval fältet står inför.
–  Hur kan vi effektivt implementera Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård? Hur kan Sverige bidra till att uppnå WHOs mål att eliminera hepatit C till år 2030? Hur kan vi hantera spelberoende och följderna av den planerade omregleringen av svensk spelmarknad? Utmaningarna har kanske aldrig varit större och idag är det direkt nödvändigt att minska avståndet mellan alla de aktörer som bidrar i arbetet, säger Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning och koordinator i U-FOLD.

Behovet av samverkan poängteras tydligt även i den åtgärdsplan som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har formulerat med målsättningen att minska Sveriges höga narkotikarelaterade dödlighet.
– Vårt dokument syftar till ett nationellt utvecklingsarbete med fokus på personer som befinner sig i riskzonen, och vi förordar parallell påverkan på alla plan. Vårt förslag rymmer totalt arton åtgärder som måste drivas av noggrant utvalda huvudaktörer, men för att nå resultat krävs systematisk samordning. Handlingen befinner sig nu på remiss, och i väntan på beslut för en rad myndigheter interna diskussioner om vilka insatser som kan inledas redan 2018, berättade Charlotta Rehnman-Wigstad, ANDT-samordnare vid Socialstyrelsen.

Det avslutande panelsamtalet belyste i första hand behovet av politiskt samförstånd och ökat handlingsutrymme. Längst gick tidigare socialministern Gabriel Romanus som menade att de senaste åren gått förlorade till följd av en luddigare ANDT-strategi och avvaktande riksdagspolitiker.
– Under sin tid som folkhälsominister lyckades Morgan Johansson skapa politisk enighet över blockgränserna vilket skapade det kraftfulla stöd verksamheten behöver. I dag saknas det och jag kan bara lyckönska Uppsala som har tillgång till U-FOLD, denna närmast unika arena för samtal och samverkan i arbetet mot beroende och missbruk.

U-FOLD fortsätter sin verksamhet i nuvarande skepnad till och med december 2017, men diskussioner förs inom Uppsala universitet kring forumets framtid. Dock är ännu inga beslut fattade kring styrning och organisatorisk hemvist.
– U-FOLD har i sex år arbetat för att stärka banden mellan forskning, praktik och politik. Under tiden har ny teknik förenklat och förändrat de förutsättningar vi verkar under, men den kommer aldrig att kunna ersätta den mänskliga interaktion vårt forum eftersträvar. Att U-FOLD går in i en ny fas påverkar heller inte de utmaningar vårt fält står inför, och jag ser med tillförsikt på det arbete som stundar i vårt bidrag till att realisera Sveriges nationella ANDT-strategi, sade Fred Nyberg.
 

Web-TV: Nya utmaningar för ANDT-strategin

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05