Ny studie bekräftar samband mellan cannabis och psykisk ohälsa

2019-03-21

Regelbundet bruk av högpotent cannabis medför en femdubblad risk att utveckla psykisk sjukdom visar en aktuell studie som genomförts i Europa och Sydamerika. Den här är resultat som ger oss nya perspektiv, skriver Fred Nyberg, Uppsala universitet, i en kommentar.

En ny forskningsstudie publicerad i tidskriften Lancet har studerat samband mellan cannabisrökning och psykiatriska komplikationer. Det är sedan tidigare känt att användning av cannabis kan leda till utveckling av psykos, paranoia eller depression. Den nu aktuella studien bekräftar tydliga samband mellan drogen och psykosutveckling vid frekvent rökning av cannabis med hög koncentration av den aktiva substansen tetra-hydrocannabinol (THC).

Tidigare har man beskrivit samband mellan cannabis och psykoser så till vida att drogen fördubblar risken för psykosutveckling hos sårbara individer. Det är också känt att det finns ett samband mellan dos och ålder när man börjar använda cannabis. Det finns även forskning som i detta sammanhang pekar på betydelsen av både ärftlighet och omgivande miljöfaktorer.

När det gäller dos vet vi att preparat med hög halt av THC bidrar till framkallandet av en cannabispsykos. Avbryts rökningen finns en god prognos, men vid fortsatt användning kan den kvarstå under lång tid. Hos sårbara individer kan cannabis framkalla en latent schizofreni, vilket talar för att det finns faktorer som gör vissa individer mer sårbara. Ur neurobiologisk synvinkel finns det studier som tyder på att drogen kan påverka signalsubstansen glutamat i områden i hjärnan som styr mentala funktioner och som aktiveras bidrar till psykosutveckling.

Den studie som nu publicerats har följt upp drygt 900 patienter i åldrarna 16–84 år som under åren 2010 till 2015 för första gången drabbats av en psykos på elva undersökta platser i Europa och en region i Brasilien. Dessa har sedan jämförts med drygt 1 200 personer i övriga befolkningen. Resultaten visar de som använder cannabis med en THC-halt som överstiger tio procent löper fem gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa än de som röker mindre frekvent och med lägre halt av THC. I London och Amsterdam där man tillhandahåller cannabispreparat med jämförelsevis mycket hög THC- halt kunde forskarna förknippa 30 respektive 50 procent av samtliga nya psykosfall i befolkningen till cannabis.

Forskarna hävdar att studien visar att användning av cannabis har tydlig effekt på incidensen för utveckling av psykoser. De redovisar underlag för att frekvent användning av drogen i höga THC-halter ger en klart ökad risk och ett tydligt bidrag till de psykosfall som uppträder vid de undersökta platserna.

Sammanfattningsvis har forskningen sedan länge sammankopplat cannabisrökning och psykisk ohälsa. Med den nya studien får vi nya perspektiv, inklusive effekter av den högre THC-halten. Det visar också att fler drabbas i geografiska områden där tillgängligheten är större. Förhoppningsvis kommer dessa resultat att tillskrivas stor betydelse i den pågående legaliseringsdebatten.

Läs studien

The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study

Läs även

Fred Nyberg: Välkänt att ökad tillgänglighet ger ökad användning

Kunskapsdag om cannabis

Fredag 3 maj 2019 inbjuder Länsstyrelsen i Uppsala län (m fl) till Kunskapsdag om cannabis och andra droger – Vuxna pratar cannabis och andra droger med ungdomar i syfte att ge kunskap kring droganvändning samt ge stöd i samtal med unga och att prioritera rätt. Anmäl dig här.

Seminarium

Medicinsk cannabis – på gott eller ont?
Föreläsare  Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Tid  Tisdag 16 april 2019, kl. 18.00
Lokal  Almedalsbiblioteket, Visby

Kontakt

Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05