Fred Nyberg: Narkotikan utmanar allas vårt välbefinnande

2019-06-16

Narkotika, och i synnerhet att skydda hjärnan hos de unga borde alltid finnas med bland aktuella utmaningar i samhället, skriver Fred Nyberg, professor e.m. i biologisk beroendeforskningvid Uppsala universitet.

Fred Nyberg, professor e.m, Uppsala universitet

I dag talas det och skrivs mycket om "det oacceptabla" och "utmaningar", med en på sistone övervikt för sistnämnda. Regeringen använde nyligen begreppet i ett pressmeddelande som handlade om att sätta stopp för asylsökande att bosätta sig i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Tidigare har ordet utmaningar använts när man talar om behov inom vårdsektorn, och då framförallt om den psykiska ohälsan hos unga och den till denna problematik sammanlänkande självmordsstatistiken. Även frågor om våld, kriminalitet och gänguppgörelser med inslag av skottlossning finns med under rubriken "utmaningar". 
Det som under senaste månaderna torde ha påkallat mest uppmärksamhet handlar om klimat och miljö. Narkotika nämns sporadiskt som ett problem men dess verkliga roll i sammanhanget kommer oftast inte fram. 

Under de senaste veckorna har vi sett flera reportage om både narkotika, våld och skottlossning. Något som skulle kunna tolkas som en bekräftelse på nära samband mellan dessa faktorer. Och det är ju känt sedan tidigare att den ökade tillgången av vapen står i paritet med ökad narkotikaförsäljning. 

Förra året noterades femtio tusen beslag av narkotika, en tioprocentig ökning i jämförelse med föregående år. Även antalet skjutningar har ökat och i vissa områden även antalet vapenbeslag. Samband mellan psykisk ohälsa och användning av psykofarmaka har dessutom även rapporterats. En kraftig uppgång har noterats när det gäller antalet barn i yngre tonåren som diagnostiserats för psykisk ohälsa och förskrivning av psykofarmaka bland dessa har fördubblats. Problem med ökad användning och risk för att utveckla ett beroende av både läkemedel och droger som följd av psykisk ohälsa är ett välkänt fenomen. 
Här har ansvariga myndigheter en enorm utmaning att bemöta. Även om det finns många, som i likhet med ledande politiker önskar tala om svenska barn som gått från fattigdom till framgångar, så finns det alltså stora grupper där både möjligheter och framtid grumlats av en kraftig nedgång i det psykiska välbefinnandet. 

En väsentlig del av nedgången i välmående kan säkert tillskrivas oron för framtiden, miljön och klimatet. Även när det gäller dessa frågor finns narkotika med som en negativ ingrediens. Att tobak både när det gäller användning och framställning kan förorsaka skador på individen så väl som förgiftningar i miljön påtalades tidigare i år (UNT Debatt, 21/1-19). 

Likafullt är det från forskarhåll rapporterat att narkotika inte bara kan skada individen utan även förorsaka negativa effekter på miljön. Den illegala kemiska framställningen av narkotika ger stora mängder av avfallsprodukter som hänsynslöst släpps ut i vattendrag och skogsmarker. 

Dessutom bidrar odlingar av tobak och narkotika till skogsskövling och spridning av skadliga bekämpningsmedel. Illegal tillverkning av ett kilo av ecstasy ger utsläpp på tjugo-trettio gånger mer giftiga kemikalier. Framtagandet av en lina kokain rapporteras skövla en kvadratmeter regnskog i Sydamerika. Forskare i USA har beskrivit att den industriella storskaleproduktionen av cannabis tar stora mängder energi i anspråk. De uppger att framtagandet av ett kilo cannabis ger ett utsläpp på mer än fyratusen kilo koldioxid i atmosfären. 

Det som ur barns och unga vuxnas synpunkt bör uppmärksammas är de risker som den unga generationen nu utsätts för. Denna aspekt bör i hög grad uppmärksammas när det gäller cannabis. En av nutidens kanske största utmaningar handlar om att skydda hjärnan hos de unga. Det är den som i kommande dagar ska bidra med lösningar när det gäller såväl klimat, miljö som framtida frågor.

Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Telefon  018–471 41 66
E-post  Fred.Nyberg@farmbio.uu.se


Texten är tidigare publicerad i UNT debatt

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05