INRC 2021 bjöd på många intressanta iakttagelser

2021-08-19

13-15 juli deltog U-FOLD vid årets INRC-möte. Organisationen International Narcotics Research Conference samlar forskare med intresse för opioida system ur ett basalt forskningsperspektiv såväl som opioida substanser inom läkemedelsanvändning och drogberoende.

Vid årets INRC-möte föreläste bland andra Nora Volkow, chef och direktor för National Institute of Drug Abuse, en viktig underhet vid den amerikanska hälsomyndigheten. Volkow inledde med att redogöra hur antalet dödsfall i drogöverdoser som minskade något mellan 2017 till 2018 åter ökat under 2019. Dödsfall i opioider, framförallt fentanyl, ökade 2019, likaså dödsfall med Metamfetamin och kokain. Heroinrelaterade dödsfall minskade däremot något, likaså de som orsakas av förskrivna opioider. År 2020 ökade dödsfallen ytterligare, i synnerhet fall där Psykostimulantia (kokain och metamfetamin) och syntetiska opioider (fentanyl) är inblandade.

Nora Volkow, NIDA
Nora Volkow, NIDA

Volkow beskrev även den aktuella situationen i USA gällande samband mellan droger och Covid-19. Hon konstaterade att antalet personer som testas för användning av droger under pandemin minskat radikalt, men hos de som testas sågs en markant ökning av positiva testsvar för bruk av kokain, amfetaminer, icke-förskriven fentanyl och andra opioider samt bensodiazepiner. Hos många av dem som testade positivt för opioider, amfetaminer och kokain iakttogs även icke-förskriven användning av fentanyl, vilket indikerar en ökad förekomst av ytterst riskfulla kombinationer.

Mot bakgrund av att USA uppvisat en ökad droganvändning sedan pandemin drabbade landet, redogjorde Volkow för risken med droganvändare som infekteras med Coronavirus. Hon påpekade att eftersom viruset komprimerar lungfunktionen med negativ påverkan på hjärta-kärlsystemet, ökar risken med droger som opioider, centralstimulantia och rökning, då dessa har negativa effekter på dessa system. Att dela jointar och e-cigaretter ger ökad risk för smittspridning.

Nora Volkow diskuterade även behandlingsstrategier, positiva effekter av metadonbehandling och behandling med buprenorfin på fentanyl-beroende. Hon tog även upp behandling av opioid-beroende med implantat av depå-injektioner med buprenorfin. Detta kan ge en stor fördel för minskat läckage och återfall. Volkow underströk vidare behovet av tillgänglighet till effektiva behandlingskliniker, liksom behovet av att samtidigt med läkemedel inkludera beteendeaspekter vid behandling av beroendesjukdomar.

Vid INRC-mötet beskrevs också grundläggande farmakologi för endogena system som påverkas av opioida läkemedel och droger. En föreläsning berörde molekylära mekanismer för fentanyls verkan på på opioida receptorer i jämförelse med andra opioider som morfin, det vill säga viktiga aspekter på varför fentanyl är så mycket kraftigare än morfin i sina effekter och därmed medför ökad risk för överdos och dödsfall. Aktuell forskning visar att fentanyl aktiverar den opioida receptorn med en mekanism som är mer energetiskt gynnsam än morfin, vilket leder till starkare effekt.

En amerikansk forskare visade på funktionell samverkan mellan olika typer av opioida receptorer vid förmedlande av effekter som olika droger och läkemedel ger upphov till. Sådan samverkan kan innebära att olika typer av opioida receptorer bildar så kallade heteromera komplex. En annan intressant presentation berörde hur cannabinoida THC-lika substanser genom att verka på sin receptor (CB1) i hjärnan kan förstärka morfinets hämmande effekt på andningsförmågan och därmed riskera att potentiera risken för att opioiden kan ge en dödlig överdos. Den visade också att stimulering av en annan cannabinoid receptor (CB2) kan reducera morfinets riskfulla effekt på andningscentrum i hjärnan.

Under konferensen redovisades även flera studier som fokuserade på klarläggande av mekanismer som ligger bakom samband mellan opioida system och excitatoriska aminosyror som glutamat. Syftet med flera av dessa studier är att ta fram underlag för förståelse och förbättring av opioida läkemedel.

Mer information

KONTAKT

Fred Nyberg, professor em, Uppsala universitet
Senior rådgivare, U-FOLD
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

foto: INRC, Wikipedia, Mikael Wallerstedt.

Läs fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-11-05