Fred Nyberg: Det dolda medberoendet

2014-09-23

Medberoende vid missbruk är ett ­reellt samhällsproblem som kan slå hårt mot den drabbades psykiska hälsa. Mer forskning krävs än den som hittills riktats mot området, skriver Fred Nyberg i UNT Debatt.

Medberoende vid missbruk är en högaktuell utmaning för vårt samhälle. Tisdag 23 september sänds den första av tre delar i SVTs dokumentärserie Djävulsdansen. Tisdag 7 oktober besöker programledarna Sanna Lundell och Ann Söderlund U-FOLDs Höstseminarium Medberoende – en riskabel anpassning? Här läser du professor Fred Nybergs debattartikel Det dolda medberoendet, ursprungligen publicerad i UNT Debatt:


Vi har under de föregående veckorna fått ta del av en intensiv valrörelse, där politiker överträffar varandra när det gäller löften om åtgärder för miljön, jobben, försvaret, skolan och välfärden. När det gäller välfärden så har det talas mer om vinster och huvudmän än om det verkligt stora bekymret i vårt samhälle. Och det handlar om den psykiska ohälsan.

Man vet att andelen unga med psykiska problem som oro, ångest eller sömnproblem har nästan trefaldigats sedan 90-talets början. Enligt socialstyrelsen lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. En icke oväsentlig del av den psykiska ohälsan både hos unga och gamla kan härröras till problematiken med missbruk och beroende.

Psykisk ohälsa och alkoholproblem hänger ihop. Vid Akademiska sjukhusets psykiatridivision forskar man på hur den psykiatriska vården kan bli bättre på att tidigt upptäcka och agera vid begynnande alkoholproblem. Vidare har man under senare år uppmärksammat såväl drogutlösta psykiska problem som samsjuklighet, det vill säga att det finns starka samband mellan ett missbruk eller beroende samt en psykiatrisk störning eller sjukdom.

Vad som däremot fått mindre uppmärksamhet är de anhörigas situation. Vi vet att Sveriges över en miljon anhöriga till missbrukare – barn och vuxna – ofta utsätts för både stor och svår påverkan. Kommunerna är skyldiga att ge dessa anhörigstöd, men rapporter beskriver kommunernas arbete som bristfälligt.

Under valrörelsen har skolan fått stor utrymme i såväl mediala debatter som i andra fora. Men här har det mest handlat om vad man kan göra för att förstärka skolornas resurser samt lärares antal och kompetens. Det har mindre handlat om barnens förutsättningar innan de kommer in på skolgården. Bland de över en miljon anhöriga som dagligen har att konfrontera beroendeproblematiken finns många barn. Ingen ställer sig frågan i vilken grad deras hemmiljö bidrar till lågpresterandet i den svenska skolan.

Vid sidan av svårigheter som drabbar barn finns också det sedan ganska lång tid tillbaka lanserade begreppet medberoende. Som fenomen har medberoendet stötts och blötts både av forskare och andra experter inom området. Det finns forskare som noterat att begreppet med åren ökat i både realitet som i popularitet. En del har ställt sig något skeptiska till begreppet och ifrågasatt dess validitet. Samtidigt finns det åtskillig forskning som beskriver en bister verklighet om vad medberoendet betyder för många drabbade inte bara i västvärlden utan även i det globala perspektivet. De senaste årens forskningsrapporter handlar mycket om studier där man uppmärksammat negativa följder för den som har en drogmissbrukande partner.

Bland de svårigheter som drabbar den medberoende framträder särskilt de som påverkar deras psykiska hälsa, som ångest, depression, dåligt självförtroende och tankar på självmord. På flera håll i världen har man observerat att till exempel kvinnor som är partners till alkoholister med potentiell risk för självmord själva uppvisar hög suicidrisk. I Indien visar studier att kvinnor till injektionsmissbrukande män löper tio gånger högre risk att infekteras med hiv, och liknande rapporter kommer från Pakistan och andra länder i Asien. Från Iran rapporteras studier som avslöjar stora svårigheter för kvinnor till beroende män. Deras möjlighet till kontakt med vård är avsevärt begränsade av såväl politiska, sociala som ekonomiska faktorer. Amerikanska forskare har rapporterat att partners till frekventa marijuanarökare löper klart större risk att drabbas av våld från sin förtrogne än de som inte har drogen i sin närhet.

Vad som särskilt uppdagats under konceptet medberoende är fenomenet när en kvinna som har en man som är drogberoende också får honom som ett föremål för ett eget beroende. Hon förlorar sig själv i omsorgen för de behov som är så uppenbara hos sin man. Å ena sidan lider hon av ett intensivt behov av att göra allt för honom, å andra sidan har hon ett starkt behov att helt fly från honom. Hon har blivit totalt insnärjd i sin missbrukande mans situation som hon successivt helt anpassar sig till. Och det är en väg till stort elände. Man kan tala om en djävulsdans.

Allt detta kommer att uppmärksammas i kvällens tv-serie ”Djävulsdansen”. Då kommer programledarna Ann Söderlund och Sanna Lundell att presentera en dokumentärserie om medberoende, där de på ett engagerande och personligt sätt visar problematiken med att leva nära en drogmissbrukare. Problemet med medberoende kommer också att få uppmärksamhet den 7 oktober i samband med U-FOLDs höstseminarium i Universitetsaulan. Då kommer de som står bakom tv-serien att medverka tillsammans med experter och andra med liknande erfarenheter. Förhoppningen är att politiker, socialarbetare och andra ska få upp ögonen för ett av våra verkliga problem i samhället och välfärden – ett område där det krävs avsevärt mycket mer forskning än den som hittills riktats in mot området.
 

Fred Nyberg
Professor i biologisk beroendeforskning
Koordinator, U-FOLD

Läs fler debattinlägg