Nationellt centrum för kvinnofrid

 Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig. I NCK:s uppdrag ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning.

En viktig förutsättning för NCK:s trovärdighet är det nära samarbetet mellan universitetsdelen och NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset. Parallellt med patientverksamheten skapas modeller som bygger på forskning. Dessa provas i en klinisk verklighet och utvärderas vetenskapligt för att sedan spridas i landet. Till NCK:s och U-FOLDs gemensamma fält hör bland annat samband mellan utsatthet för fysiskt eller sexuellt våld och alkohol.

Kontakt

Hemsida  www.nck.uu.se
Kontaktperson  Karin Sandell, informationschef
Telefon  018–611 98 68
Postadress
Akademiska sjukhuset, ingång 17
751 85 Uppsala